Coronavirus Covid 19: verlenging van de steunmaatregelen van de FOD Financiën voor de ondernemingen in moeilijkheden op 31 december 2020

In een bericht van 6 maart jongstleden meldde de FOD Financiën dat de ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden wegens de verspreiding van het coronavirus, steunmaatregelen aan de FOD Financiën kunnen vragen. Die steunmaatregelen moeten de schuldenaars een financiële marge bieden zodat zij hun tijdelijke financiële moeilijkheden kunnen overwinnen.

Ze zijn bedoeld voor de natuurlijke of rechtspersonen die over een ondernemingsnummer (KBO) beschikken:
  • ongeacht hun activiteitensector
  • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…).
De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betalingsproblemen kennen.
De beoogde schulden (die niet mogen voortvloeien uit fraude) zijn de bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
De steunmaatregelen kunnen bestaan uit een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.
Aanvankelijk moest de aanvraag uiterlijk op 30 juni 2020 ingediend worden aan de hand van een formulier dat de FOD Financiën ter beschikking stelt.
In een bericht meldt zij nu dat alle maatregelen verlengd worden tot 31 december 2020.
Bron: bericht van de FOD Financiën van 8 juni 2020, https://financien.belgium.be/nl/Actueel/update-covid-19-verlenging-van-de-steunmaatregelen-voor-bedrijven-moeilijkheden-tot-31122020

Gepubliceerd op 12-06-2020

  192