Coronavirus COVID-19: uitstel voor tal van administratieve verplichtingen binnen Vlaams beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin

De Vlaamse regering zorgt via een Verzamelbesluit voor de opschorting en aanpassing van een hele reeks dwingende procedures, termijnen en administratieve verplichtingen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Door de coronamaatregelen is het immers voor burgers, voorzieningen en bevoegde administraties onmogelijk om de ‘normale’ wettelijke verplichtingen (tijdig) na te komen.
De aanpassingen zijn divers en hebben onder meer betrekking op de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, de buitenschoolse opvang, het maatschappelijk opbouwwerk, de palliatieve netwerken, het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker, het Impulsfond voor de huisartsengeneeskunde, personen met een handicap, de toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap, de brandveiligheidsnormen voor lokale dienstencentra, de procedureregels m.b.t. de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden en de subsidiering van ziekenhuizen.
Het gaat voornamelijk om opschorting van verjarings-, beroeps- en vervaltermijnen tijdens de coronacrisis, uitstel van betalingsverplichtingen, verschuiven van deadlines voor het indienen en behandelen van aanvraagformulieren, financiële verslagen, verslagen, enz. Bedoeling is dat de formaliteiten en procedures na de crisisperiode worden hervat of verdergezet.
In werking: retroactief, vanaf 20 maart 2020 (mits uitzonderingen)
Bron:

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 tot aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van dat beleidsdomein, BS 26 mei 2020.

Gepubliceerd op 30-05-2020

  121