Coronavirus Covid-19 - Terbeschikkingstelling van werknemers aan bepaalde gebruikers

Tijdens het vierde kwartaal van 2020 (oktober-november-december) en het eerste kwartaal van 2021 (januari-februari-maart) kunnen werkgevers uit om het even welke sector hun vaste werknemers op een soepele manier uitlenen aan werkgevers uit de zorgsector, het onderwijs of de instellingen en centra die aan contactopsporing doen. Voorwaarde is wel dat de werknemer reeds vóór 1 oktober 2020 vast in dienst was bij de eigen werkgever.

Om dit te organiseren moeten de voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling op voorhand worden vastgelegd in een geschrift ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer.
Er geldt geen verplichting om voorafgaand het akkoord te krijgen van de vakbondsafvaardiging in de onderneming van de gebruiker. Evenmin dient de arbeidsinspectie zijn toestemming te geven voor de terbeschikkingstelling.
De arbeidsovereenkomst die de werknemer met zijn eigen werkgever verbindt, blijft verder gelden tijdens de periode van terbeschikkingstelling. Wel wordt de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen. In geen geval mogen die lonen, vergoedingen en voordelen lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen (principe van gelijk loon voor gelijk werk).
Geldigheid: van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Mogelijkheid tot verlenging.
Bron:

Gepubliceerd op 13-01-2021

  32