Coronavirus Covid-19: stelsel tijdelijke coronawerkloosheid weer toegankelijk voor àlle ondernemingen, tal van ondersteuningsmaatregelen binnen stelsel verlengd tot eind maart

Als antwoord op de tweede coronagolf heeft de federale regering beslist om het systeem van ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona’ opnieuw open te trekken naar àlle ondernemingen, en dat tot en met 31 maart 2021. Via hetzelfde KB worden ook tal van ondersteuningsmaatregelen m.b.t. tijdelijke coronawerkloosheid verlengd.

Systeem tijdelijke coronawerkloosheid voor àlle ondernemingen tot eind maart

Van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 kunnen àlle ondernemingen opnieuw gebruik maken van het soepele stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Net zoals in het voorjaar, tijdens de eerste coronagolf.
Het systeem staat sinds 1 september 2020 alleen nog open voor bedrijven uit zwaar getroffen sectoren, maar omdat heel wat ondernemingen getroffen zijn door de verstrengde maatregelen tijdens de tweede coronagolf wordt het systeem weer uitgebreid naar alle sectoren
Tot eind maart 2021 kunnen bedrijven die hun productie zien terugvallen via het stelsel hun werknemers snel en eenvoudig op tijdelijke werkloosheid zetten. De betrokken werknemers krijgen dan een werkloosheidsuitkering (70% van hun brutomaandloon) en maken aanspraak op steunmaatregelen van de overheid zoals een bijkomende RVA-toeslag van ongeveer 5 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

Ook tal van ondersteuningsmaatregelen rond tijdelijke werkloosheid verlengd

Niet alleen het stelsel tijdelijke coronawerkloosheid wordt verlengd, ook tal van ondersteuningsmaatregelen rond tijdelijke coronawerkloosheid worden verdergezet.
Het gaat voornamelijk om eerder genomen coronamaatregelen die worden doorgetrokken tot eind maart 2021, zoals de versoepeling van de cumulregels voor het uitoefenen van een bijkomende activiteit tijdens de tijdelijke werkloosheid en de schrapping van de verplichting om bij uitkeringsaanvraagdossier dat door een tijdelijk werkloze wordt ingediend een aangifte van de persoonlijke en familiale toestand te voegen.
De federale regering wijzigt hiervoor
  • het KB van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, BS, 2 april 2020.
  • het KB van 22 juni 2020 betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, BS, 25 juni 2020.
  • het KB van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 17 juli 2020.
In werking: het verlengingsKB van 22 december 2020 heeft grotendeels retroactief uitwerking vanaf 1 oktober 2020.
Bron:
 

Gepubliceerd op 13-01-2021

  63