Coronavirus COVID-19: soepele regeling tijdelijke werkloosheid corona verlengd tot eind augustus (voor zwaar getroffen sectoren tot eind 2020)

De regering heeft het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona verlengd tot 31 augustus. Voor zeer zwaar getroffen sectoren en bedrijven lopen de maatregelen nog door tot eind dit jaar.

Huidig systeem verlengd tot eind augustus

Tot 31 augustus worden de huidige regels verlengd. Dit betekent concreet dat - tot het einde van de zomervakantie -
  • de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht (coronavirus) blijft gelden voor àlle werkgevers
  • werkgevers geen controleformulieren moeten bezorgen aan hun werknemers voor uitkeringsaanvragen en die formulieren dus ook niet moeten inschrijving in het validatieboek
  • uitkeringsaanvragen snel en eenvoudig kunnen worden ingediend (vereenvoudigd formulier C3.2 werknemer-corona). De soepele vergoedbaarheidsvoorwaarden (o.a. cumul met andere vergoedingen, geen aangifteplicht bij uitvoeren bijkomstige activiteiten, enz.) blijven behouden
  • het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering vastgepind blijft op 70% van het geplafonneerd loon. Ook de verhoging van 5,63 euro per werkloosheidsdag wordt verdergezet
  • de bevriezing van de definitieve werkloosheidsuitkeringen blijft van toepassing (m.a.w de vergoedingsperiode waarin de werkloze zich bevindt op 1 april 2020 wordt verlengd tot 31 augustus 2020)
  • de mogelijkheid blijft bestaan voor tijdelijke werklozen om tijdelijk weer aan de slag te gaan in een vitale sector (o.a. land-, tuin en bosbouw, PC 144, 145, 146) zonder verlies van 75% van zij werkloosheidsuitkering. Ook SWT’ers mogen tijdelijk bijspringen in vitale sectoren of hun voormalige werkgever onder gunstige voorwaarden.
!! In principe stoppen de maatregelen dus eind augustus. Maar omdat de maatregelen geleidelijk aan moeten worden afgebouwd, heeft de regering via een tweede KB van 15 juli 2020 wel al beslist om de verhoogde uitkering in het kader van tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 31 december 2020. Dat besluit treedt in werking op 31 augustus 2020.

Verlenging tot eind 2020 voor zwaar getroffen sectoren

Voor werknemers uit ondernemingen en sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis worden bijna alle steunmaatregelen verlengd tot 31 december 2020. Zoals de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid (coronaprocedure), de verhoging van de tijdelijke werkloosheidsuitkering met 5,63 euro per werkloosheidsdag, het wegvallen van de plicht om een controleformulier aan de werknemer te bezorgen voor uitkeringsaanvragen, enz.
In werking: 30 juni 2020.
Bron:

Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, BS, 2 april 2020.

Koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, BS 29 april 2020.

Koninklijk besluit van 22 juni 2020 betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, BS, 25 juni 2020.

Gepubliceerd op 20-07-2020

  935