Coronavirus COVID-19 - Sociale verkiezingen: wetgever verlengt termijn om akkoord te sluiten over elektronisch stemmen of stemmen per brief

Ondernemingen en instellingen waar tot half oktober 2020 de elektronische stemming bij de sociale verkiezingen niet opportuun leek en waar deze stemming volledig in fysieke stembureaus zou plaatsvinden, krijgen omwille van de tweede coronagolf toch nog de mogelijkheid om een elektronische stemming op afstand en per brief te organiseren. De beslissing om bij de sociale verkiezingen elektronisch te stemmen, moest uiterlijk 34 dagen vóór de verkiezingsdatum genomen worden. Op die datum moesten ook de akkoorden gesloten zijn om de stemming per brief en het elektronisch stemmen mogelijk te maken. De wet van 4 november 2020 verlengt de intussen afgelopen termijn om een akkoord te sluiten over de stemming per brief en het elektronisch stemmen.
Omwille van de coronacrisis werden de sociale verkiezingen van mei 2020 uitgesteld naar het najaar. Ze vinden plaats tussen 16 en 29 november 2020.
De wet van 4 november 2020:
  • maakt de akkoorden om alsnog elektronisch te stemmen nog mogelijk tot op de laatste nuttige datum. Deze akkoorden moeten gesloten worden om de stemming juridisch en operationeel vlot te laten verlopen;
  • voorziet erin dat het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers kan aangepast worden aan het akkoord over de elektronische stemming. De werkgever moet hierover communiceren via een nieuwe aanplakking;
  • biedt ondernemingen of instellingen die niet kunnen overgaan tot elektronisch stemmen, toch nog de mogelijkheid om akkoorden te sluiten over de stemming per brief. Ook hier moet het akkoord tijdig worden gesloten, zodat het versturen van de stembiljetten tijdig kan plaatsvinden. Opdat de ondernemingen hiervoor de laatste nuttige datum zouden kunnen gebruiken, voorziet de wet ook hier geen expliciete einddatum. Ze voorziet ook in een ruimere mogelijkheid om de stemming per brief toe te laten, voor zover het organiseren van een stemming ter plaatse niet veilig kan worden georganiseerd omwille van de verspreiding van het coronavirus, b.v. in sectoren waarin wordt verder gewerkt en de werknemers aanwezig zijn in de onderneming op de dag van de stemming. Ook hier wordt, net zoals voor de elektronische stemming, voorzien om het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers nog aan te passen, aan het akkoord inzake stemming per brief. De werkgever moet over deze aanpassingen informeren via aanplakking;
  • voorziet voor de werkgever de mogelijkheid om, wanneer er per brief gestemd wordt, de oproepingsbrief en stembiljetten per gewone prioritaire brief aan de werknemers te versturen. Hij moet wel het bewijs van deze verzending kunnen leveren;
  • voorziet, voor ondernemingen of instellingen die de stemming per brief organiseren, dat de werkgever en alle organisaties die kandidaten hebben voorgedragen overeen kunnen komen om stembiljetten per brief die tot maximaal vijf kalenderdagen na de sluiting van de stemming binnenkomen, nog als geldig te beschouwen bij de telling van de stemming en de berekening van de uitslag. In dit akkoord bepalen de partijen ook duidelijk binnen welke termijn de stembiljetten nog in aanmerking worden genomen, tot maximum Y+5. Ook dit akkoord moet onmiddellijk worden bekend gemaakt via aanplakking. De telling kan pas beginnen als de afgesproken termijn waarbinnen nog stembiljetten kunnen toekomen, is afgelopen. De behandeling van de stemmen per brief, de stemopneming en de verdeling en de aanwijzing van de mandaten worden dus met de overeengekomen termijn van maximaal vijf kalenderdagen uitgesteld. Tenslotte stemt de wet de termijnen bij een gedeeltelijke stopzetting van de verkiezingen af op een dergelijk akkoord, om te vermijden dat het bekendmaken van de resultaten op twee snelheden zou gebeuren binnen de onderneming.
In werking: retroactief, met ingang van 14 oktober 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 17-11-2020

  85