Coronavirus COVID-19 Sluiting klassen/scholen: uw werknemer moet zijn kinderen opvangen?

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar neemt het aantal klassen of scholen dat moet sluiten als gevolg van gevallen van het coronavirus op school sterk toe. Als gevolg daarvan zullen sommige van uw werknemers van het werk afwezig moeten blijven om hun kind op te kunnen vangen dat in quarantaine is geplaatst.

Hoewel er al stemmen opgaan voor specifiek verlof voor werknemers in deze situatie (het corona-ouderschapsverlof eindigt immers op 30 september 2020), is er momenteel geen mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst specifiek te schorsen voor deze bijzondere omstandigheid.
Welke mogelijkheden zijn er voor uw werknemers om vrijaf te nemen in zo’n situatie?

Wettelijke vakantie, inhalen van overuren, ADV

Met uw toestemming kan de werknemer wettelijke vakantiedagen, inhaalrustdagen voor overuren of dagen arbeidsduurvermindering opnemen.

Verlof zonder wedde

Ook met uw toestemming kan de werknemer dagen verlof zonder wedde opnemen.

Verlof om dwingende redenen

Verlof om dwingende redenen biedt de werknemer de mogelijkheid om van het werk afwezig te blijven wegens een “niet-voorziene gebeurtenis, los van het werk, die een dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist en dit voor zover de uitvoering de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt”.
Sluiting van de scholen/klassen = dwingende reden?
De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 45 die het verlof om dwingende redenen regelt, vermeldt de sluiting van de scholen/klassen niet als dwingende reden. Een bepaling in een cao (in de sector of de onderneming) of in het arbeidsreglement dat in uw onderneming geldt, zou hier echter in kunnen voorzien. Bij gebrek hieraan belet niets u om dit verlof aan uw medewerkers toe te kennen op basis van een individuele overeenkomst.
Hoe lang? Bezoldigd?
Dit verlof wordt voor de vereiste tijd toegekend, met een maximum van 10 dagen per jaar. In principe wordt het niet bezoldigd, behoudens andersluidende overeenkomst.

‘Klassiek’ ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof biedt de werknemer de mogelijkheid om zijn prestaties volledig te schorsen of te verminderen, met een uitkering van de RVA, om voor zijn kind te zorgen, zolang dit de leeftijd van 12 jaar niet bereikt heeft op de ingangsdatum van het verlof.
Sinds1 juni 2019 heeft de werknemer de mogelijkheid om, met uw toestemming, het opnemen van voltijds verlof per week en het opnemen van halftijds verlof per maand te splitsen.

En de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan alleen worden aangevraagd als de werknemer zelf in quarantaine is geplaatst.
Het is dus niet mogelijk een beroep te doen op deze schorsing van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer die thuis moet blijven om zijn kind op te vangen dat in quarantaine werd geplaatst.

Gepubliceerd op 23-09-2020

partena_professional
Partena Professional
  1406