Coronavirus COVID-19: Regering verlengt tijdelijke tewerkstelling en tewerkstelling van werklozen in vitale sectoren

Ook in juni blijft de vraag naar extra werkkrachten erg groot in de vitale sectoren. Daarom verlengt de regering de mogelijkheid om tijdelijk werknemers aan het werk te stellen die eigenlijk in loopbaanonderbreking zijn of tijdskrediet opnemen. De regering verlengt ook de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen en bruggepensioneerden om in deze coronatijden aan het werk te gaan in een vitale sector.
Beide maatregelen zouden op 31 mei 2020 buiten werking treden, maar de regering verschuift die einddatum naar 30 juni 2020.
Ondernemingen die onder de volgende paritaire comités vallen, behoren tot de zogenaamde ‘vitale sectoren’:
  • het Paritair Comité voor de landbouw nr. 144, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever
  • het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf nr. 145, Met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen
  • het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf nr. 146, en
  • het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren nr. 322, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van de 3 hiervoor genoemde sectoren.
Het koninklijk besluit dat beide tewerkstellingsmaatregelen verlengt, heeft uitwerking vanaf 31 mei 2020.

Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS 28 april 2020 [Hoofdstuk 7. Tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren].

Koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, BS 29 april 2020.

Gepubliceerd op 11-06-2020

  134