Coronavirus COVID-19: Premie van 4.000 EUR voor Brusselse creatieve en culturele instellingen die getroffen zijn door coronacrisis

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk die te lijden hebben onder de coronacrisis. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze instellingen een eenmalige premie van 4.000 euro krijgen. Uiterlijk op 23 november 2020 moeten ze hun premieaanvraag indienen bij ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’.

Wie kan deze steun ontvangen?

Elke instelling van de Brusselse creatieve en culturele sector die een instelling zonder winstoogmerk is, kan bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) een eenmalige premie van 4.000 euro aanvragen als ze voldoet aan volgende voorwaarden:
 • een inkomstenverlies hebben geleden door de crisis die is veroorzaakt door het Covid-19-virus dat hun jaaromzet en draagkracht met betrekking tot de vaste kosten heeft beïnvloed;
 • minstens een bedrijfszetel hebben op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • een sociaal oogmerk hebben dat in de statuten is opgenomen en dat niet van economische en commerciële aard is;
 • op 18 maart 2020 een activiteit uitoefenen die onder de NACE-codes valt die als bijlage bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 oktober 2020 zitten;
 • op 18 maart 2020 ten hoogste 5 VTE’s in loondienst hebben;
 • niet over overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves beschikken van meer dan 5.000 euro bij afsluiting van de rekeningen op 31 december2019.
 • niet de steun hebben ontvangen die is voorzien in het ‘bijzondere machtenbesluit nr. 2020/042 betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken’.
Er wordt automatisch een steun van 2.000 euro toegekend aan de aanvragers die de steun hebben ontvangen voorzien in het ‘bijzondere machtenbesluit nr. 2020/042 betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken’.

Wie is uitgesloten van deze steun?

Zijn uitgesloten van deze steun of moeten deze steun terugbetalen, de aanvrager of begunstigde:
 • aan wie een sanctie wordt opgelegd op grond van artikel 10 van het ‘ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken’, of elke andere regelgeving die het vervangt of waardoor het wordt vervangen;
 • die niet alle toepasselijke verplichtingen van het sociaal, arbeids- en milieurecht naleeft;
 • tegen wie op 18 maart 2020 al een faillissements- of vereffeningsprocedure was opgestart, of die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, ten aanzien van wie een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie loopt, of die in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
 • die opzettelijk valse of onjuiste inlichtingen verstrekt;
 • die zich in een van de gevallen bevindt als bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van de ‘ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie’, zolang hij de subsidies als bedoeld in voornoemde ordonnantie niet terugbetaalt.
De steun wordt eenmalig toegekend aan dezelfde aanvrager en kan niet worden gecumuleerd met een andere Covid-crisispremie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen of Wallonië, noch met middelen uit de noodfondsen van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap.
Vanaf de datum van steunverlening moet de begunstigde de voorwaarden gedurende drie jaar naleven.

Steundossier en steunaanvraag

De aanvrager dient uiterlijk op 23 november 2020 zijn steunaanvraag in bij BEW en vult daartoe het formulier in dat BEW op zijn website ter beschikking stelt. Bij het aanvraagformulier moeten de aanvrager een aantal verplichte gegevens voegen.
BEW beslist binnen de maand na ontvangst van de steunaanvraag of de steun al dan niet wordt toegekend.

Betaling van de premie

De steun wordt vereffend in één enkele schijf.

Persoonsgegevens

BEW is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens.
BEW kan de persoonsgegevens, en andere gegevens, bekomen van de aanvrager of van een andere overheidsinstantie.
De maximale bewaringstermijn voor de persoonsgegevens die worden verwerkt, bedraagt drie jaar, behalve voor persoonsgegevens die eventueel nodig zouden zijn voor de behandeling van geschillen met de steunaanvrager, gedurende de tijd die nodig is om dergelijke geschillen te behandelen.

Controle en terugbetaling van de steun

De gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs van de Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie bij BEW controleren of de regels van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 oktober 2020 nageleefd worden.
Instellingen die deze regels niet naleven, riskeren een administratieve boete.
De bepalingen van de ‘ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie’, en de uitvoeringsmaatregelen ervan, gelden ook voor deze steun.

In werking

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 oktober 2020 treedt in werking op 15 oktober 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 20-10-2020

  103