Coronavirus Covid-19: Premie van 3.000 EUR voor Brusselse cafés en restaurants die door coronacrisis verplicht moeten sluiten

Brusselse eet- en drankgelegenheden, zoals restaurants, cafés en bars, koffie- en theehuizen, en cafetaria’s, die door de coronacrisismaatregelen één of meer van hun actieve vestigingen verplicht hebben moeten sluiten, kunnen bij ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ een premie van 3.000 euro aanvragen. De toekenningsvoorwaarden voor deze eenmalige premie staan in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020.

Wie komt in aanmerking voor de premie?

Een begunstigde die voldoet aan volgende voorwaarden komt in aanmerking voor de eenmalige premie van 3.000 euro:
 • hij heeft op 19 oktober 2020 een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), oefent er een economische activiteit uit en beschikt er over personele middelen en eigen goederen die specifiek voor hem bestemd zijn;
 • hij oefent een of meer van volgende activiteiten uit, ingeschreven onder de btw-activiteiten in de KBO op 19 oktober 2020:
  • de activiteit 56.101 “Eetgelegenheden met volledige bediening”;
  • de activiteit 56.102 “Eetgelegenheden met beperkte bediening”;
  • de activiteit 56.301 “Cafés en bars”.
 • hij is verplicht om een of meer van zijn vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te sluiten als gevolg van de federale sluitingsmaatregel, behalve voor een eventuele levering van voedsel of dranken om mee te nemen of te leveren.
De steunvoorwaarden die in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 staan, zijn van toepassing onverminderd de voorwaarden die in de ‘ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen’ staan.
Een begunstigde die wordt gesanctioneerd op basis van het MB van 18 oktober 2020, het MB van 28 oktober 2020, of elke bepaling die het vervangt, is uitgesloten van de steun of moet de steun terugbetalen.
Deze voorwaarde geldt voor een periode van drie jaar vanaf de datum van toekenning van de steun.
De premie valt onder de de-minimisverordening.

Bedrag premie

De betrokken ondernemingen kunnen bij BEW een eenmalige premie van 3.000 euro aanvragen voor maximum vijf van zijn actieve vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Dit op voorwaarde dat deze vestiging als gevolg van de federale sluitingsmaatregel verplicht gesloten is, behalve voor een eventuele levering van voedsel of dranken om mee te nemen of te leveren.
Enkel de gegevens ingeschreven in de KBO op datum van de steunaanvraag gelden.

Steunaanvraag

De begunstigde moet de premie aanvragen met het aanvraagformulier dat BEW vanaf 17 november 2020 op zijn website ter beschikking stelt, en er de bewijsstukken bijvoegen die op het aanvraagformulier vermeld zijn.
Hij kan slechts één steunaanvraag indienen.

BEW moet de steunaanvraag ten laatste op 4 december 2020 ontvangen.

De begunstigde:
 • vermeldt in zijn aanvraag de andere de-minimissteun die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen;
 • bezorgt BEW alle aanvullende documenten en informatie binnen vijf dagen nadat BEW hem daar via mail om verzoekt. Ontvangt BEW binnen deze termijn geen antwoord, dan wordt de steun geweigerd;
 • vermeldt in zijn aanvraag alle steun die hij onder de de-minimisverordening heeft ontvangen.
BEW laat de begunstigde uiterlijk op 24 december 2020 weten of hij de premie al dan niet toegekend krijgt.

Uitbetaling premie

De premie wordt in één enkele schijf uitbetaald op een Belgische zichtrekening op naam van de begunstigde.

Persoonsgegevens

BEW is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens bij deze steunaanvraag.
De maximale bewaringstermijn voor deze persoonsgegevens bedraagt drie jaar vanaf de dag van de weigering van de aanvraag of de vereffening van de steun.
Persoonsgegevens die eventueel nodig zouden zijn voor de behandeling van geschillen met de steunaanvrager, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om deze geschillen te behandelen, met inbegrip van de uitvoering van eventuele gerechtelijke beslissingen.

Premie voor Brusselse ondernemingen en zelfstandigen in de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector

Brusselse ondernemingen en zelfstandigen in de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector, die hun activiteit nog niet hebben kunnen hervatten door de Covid-19-maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad of die nog altijd zwaar getroffen worden door deze maatregelen, kunnen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuwe premie krijgen die schommelt tussen 3.000 euro en 9.000 euro.
Om voor deze premie in aanmerking te komen, moest de begunstigde tot nog toe onder meer voldoen aan zijn verplichtingen inzake btw-aangiften en -betalingen op 20 oktober 2020.
Via haar besluit van 12 november 2020 schrapt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering deze voorwaarde nu met terugwerkende kracht vanaf 4 november 2020.

In werking

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 treedt in werking op 17 november 2020.
Dit met uitzondering van artikel 4 dat uitwerking heeft met ingang van 4 november 2020.
Bron:
 

Gepubliceerd op 19-11-2020

  39