Coronavirus COVID-19 - Premie van 2.000 EUR voor Brusselse creatieve en culturele organisaties

Brusselse creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk, die getroffen zijn door de coronavirusmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, kunnen bij ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ (BEW) een premie van 2.000 EUR aanvragen.
De steun wordt beperkt tot de instellingen die nog geen andere Covid-19-steun ontvangen hebben van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een ander gewest, een gemeenschap, of een instelling die afhangt van één van deze entiteiten.
De steunaanvraag moet uiterlijk op 15 juli 2020 ingediend worden bij BEW.
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft alle steunvoorwaarden vastgelegd in haar besluit nr. 2020/42 van 18 juni 2020.

Eenmalige premie van 2.000 EUR

De Brusselse minister van Werk kent de eenmalige premie van 2.000 EUR toe aan creatieve en culturele instellingen die:
  • een inkomstenverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen die werden genomen om de verdere verspreiding van het Covid-19-virus in te dijken, en die de jaaromzet en de draagkracht met betrekking tot de vaste kosten beïnvloeden;
  • over minstens één bedrijfszetel beschikken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • een sociaal oogmerk hebben dat in de statuten is opgenomen en dat niet van economische en commerciële aard is;
  • op 18 maart 2020 een activiteit uitoefenen die onder de NACE-codes van de bijlage bij het ‘besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 van 18 juni 2020’ valt;
  • op 18 maart 2020 ten hoogste vijf VTE’s in loondienst hebben;
  • niet over overgebrachte winsten of niet-toegewezen reserves beschikken van meer dan 2.000 EUR bij de afsluiting van de rekeningen op 31 december 2019.

Uitsluiting van steun of terugbetaling steun

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 van 18 juni 2020 somt op wie uitgesloten wordt van de steun en in welke gevallen een begunstigde de premie moet terugbetalen (art. 4).
Opdat ze de premie zouden kunnen aanvragen, mag er bijvoorbeeld tegen de creatieve en culturele organisaties vóór 18 maart 2020 geen procedure tot faillissement of vereffening opgestart zijn. En de instelling mag nog geen coronasteun ontvangen hebben van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, of in het kader van de Covid-19-gezondheidscrisis steun aangevraagd hebben bij een ander gewest, een gemeenschap of een instelling van openbaar nut die van een van deze entiteiten afhangt.
De begunstigde moet de uitsluitings- en terugbetalingsvoorwaarden gedurende drie jaar vanaf de datum van steunverlening naleven.

Aanvraag premie

De creatieve en culturele instellingen moeten de premie van 2.000 EUR uiterlijk op 15 juli 2020 aanvragen bij ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ (BEW).
Eerst moeten ze aan de hand van hun ondernemingsnummer nagaan of ze aan de criteria voldoen. Daarna vullen ze het aanvraagformulier in dat BEW op zijn website ter beschikking stelt.
Bij dit formulier horen enkele verplichte bijlagen, zoals bijvoorbeeld:
  • een verklaring op erewoord of een boekhoudkundig attest dat de daadwerkelijke terugval van de activiteiten van de instelling aantoont, en
  • een bankattest betreffende de zichtrekening van de instelling (benaming van de instelling en het rekeningnummer).
Een instelling mag maximum één enkele steunaanvraag indienen.

Toekenning en uitbetaling premie

BEW deelt aan de creatieve of culturele instelling binnen de maand na de ontvangst van de steunaanvraag mee of het de premie al dan niet toekent.
De premie wordt in een enkele schijf zo spoedig mogelijk en ten vroegste vanaf 1 juli 2020 uitbetaald.
Instellingen die vragen hebben in verband met het verdere verloop van hun dossier kunnen contact opnemen met ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ via cultuur_COVID@gob.brussels

Controle

De werkgelegenheidsinspecteurs van BEW controleren of de creatieve en culturele instellingen de voorwaarden voor de toekenning van de premie naleven.

De minimis-verordening

Deze regelgeving valt onder de toepassing van de Europese de minimis-verordening en de latere wijzigingen ervan.

In werking

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 van 18 juni 2020 treedt in werking op 24 juni 2020.
Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 van 18 juni 2020 betreffende de toekenning van een premie voor de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door Covid-19-crisis, BS 24 juni 2020

Gepubliceerd op 25-06-2020

  133