Coronavirus COVID-19: overeenkomst over telewerk voor Belgisch-Franse grensarbeiders

Zoals reeds vermeld, hebben de Belgische en Franse autoriteiten op 13 maart 2020 een overeenkomst gesloten met betrekking tot de grensarbeiders. Als gevolg van de gezondheidssituatie in verband met het coronavirus (COVID-19) werden talrijke Franse grensarbeiders immers aangespoord om gedurende de komende dagen en weken meer van thuis uit te werken (zie “Franse en Luxemburgse grensarbeiders: versoepelingen ingevolge het coronavirus”).

Artikel 7, b van het Aanvullend Protocol bij de Belgisch-Franse overeenkomst met betrekking tot de grensarbeiders bevat een lijst met situaties waarin geen enkele dag waarop de grensstreek verlaten wordt, zal meetellen voor de 30-dagenregel. Daarom werd besloten dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020 de aanwezigheid van een werknemer in zijn woonplaats (met name om er te telewerken) niet in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de 30-dagenregel.
Beide autoriteiten hebben nu ook een akkoord afgesloten voor de andere grensarbeiders (die niet het statuut van grensarbeider hebben).
Er wordt, op een uitzonderlijke en tijdelijke basis, toegestaan dat, voor de toepassing van paragraaf 1 van artikel 11 (toepasselijk op loontrekkenden) van de Belgisch-Franse overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting, de dagen waarop een natuurlijke persoon thuis werkt in zijn woonstaat, uitsluitend wegens de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19, mogen beschouwd worden als dagen waarop werd gewerkt in de staat waarin de persoon zonder die maatregelen zijn activiteit zou hebben uitgeoefend die de bron is van salarissen, lonen en andere soortgelijke bezoldigingen (“inkomsten”), onder voorbehoud dat die staat de genoemde inkomsten effectief belast.
Het akkoord biedt deze mogelijkheid aan natuurlijke personen die inwoner zijn van een overeenkomstsluitende staat, die gewoonlijk hun activiteit, voltijds of deeltijds, in de andere staat uitoefenen en die, vanaf 14 maart 2020, inkomsten ontvangen ter zake van de vanuit hun woonplaats uitgeoefende activiteit.
Dit akkoord is niet van toepassing op de dagen waarop de persoon, los van de maatregelen die genomen werden ter bestrijding van COVID-19, thuis of in een derde staat zou hebben gewerkt. De thuiswerkdagen die reeds bepaald werden voor de inwerkingtreding van de bijzondere maatregelen, door de arbeidsovereenkomst of in overeenstemming met de werkgever, vallen bijgevolg niet onder de toepassing van dit akkoord.
De belastingplichtige die het akkoord wenst toe te passen moet een verklaring van zijn werkgever ter beschikking houden van de administratie waarin het aantal dagen wordt aangeduid waarop hij uitsluitend wegens de gezondheidsvoorschriften van de overheid thuis gewerkt heeft en waarvoor hij inkomsten heeft ontvangen. De belastingplichtige gaat er aldus mee akkoord dat deze inkomsten effectief belast worden in de overeenkomstsluitende staat waar hij de activiteit zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie.
Het akkoord is van toepassing vanaf 14 maart 2020 en blijft van kracht tot en met 30 juni 2020.

Vanaf 1 juli wordt de toepassing van dit akkoord tot het einde van de volgende kalendermaand verlengd als de bevoegde autoriteiten van de twee landen dit ten minste een week vóór het begin van die volgende kalendermaand schriftelijk overeenkomen.
Bron: mededeling van de FOD Financiën van 19 mei 2020
 

Gepubliceerd op 26-05-2020

  240