Coronavirus COVID-19: Nieuwe coronarichtlijnen voor ambtenaren vanaf 1 september

Minister van Openbaar ambt David Clarinval verduidelijkt de maatregelen die federale ambtenaren op het vlak van telewerk en quarantaine moeten volgen in de huidige COVID-19-coronacrisis. Deze richtlijnen zijn sinds 1 september van toepassing.
Voor telewerk en professionele verplaatsingen verwijst de minister rechtstreeks naar de dringende maatregelen die voor de hele bevolking gelden. Zo wordt telewerk sterk aanbevolen voor alle personeelsleden van wie de functie zich ertoe leent en moeten binnen de verschillende diensten passende preventiemaatregelen worden getroffen.
Wanneer een ambtenaar niet naar zijn arbeidsplaats kan komen wegens een quarantainegetuigschrift (dat wordt uitgereikt aan personen die zich mogelijk in de incubatieperiode bevinden van het virus), moet hij zijn arbeidsprestaties in het kader van telewerk uitoefenen. Als dat in zijn functie niet mogelijk is, wordt hij ter beschikking gesteld van de leidend ambtenaar. Die draagt hem taken op die zoveel mogelijk verband houden met zijn functie en die hij in zijn woonplaats moet uitvoeren. Technische personeelsleden kunnen eventueel administratieve opdrachten toegewezen krijgen als dit past binnen hun algemene competentieniveau. Als dat niet mogelijk is, krijgt het personeelslid een dienstvrijstelling voor de periodes waarin hem geen taken zijn toegewezen.
Wanneer een personeelslid in quarantaine moet wanneer hij terugkomt van een niet-essentiële buitenlandse (toeristische) reis wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 situaties:
  • als bij vertrek naar het buitenland de regels bepaalden dat bij terugkeer een verplichte of aanbevolen quarantaineperiode in acht zou moeten worden genomen, verricht het personeelslid zijn prestaties in telewerk (voor zover de leidend ambtenaar het om dienstredenen nodig vindt). Als zijn functie niet in telewerk kan worden uitgeoefend of als de leidend ambtenaar dit niet toestaat, moet het personeelslid verlof nemen om de quarantaineperiode te overbruggen (jaarlijkse vakantie, recuperatie- of ander verlof);
  • als bij vertrek naar het buitenland de regels niet bepaalden dat bij terugkeer een verplichte of aanbevolen quarantaineperiode in acht zou moeten worden genomen, dan zijn de regels over het quarantainegetuigschrift (zie hierboven) van toepassing.
De ambtenaar moet zelf het bewijs leveren dat de geldende regels op het moment van vertrek niet voorzagen in verplichte of aanbevolen quarantaineperiode bij terugkeer uit het buitenland.
Deze richtlijnen zijn sinds 1 september 2020 van toepassing.
Bron:

Gepubliceerd op 10-09-2020

  317