Coronavirus COVID-19: NAR bekijkt projecten voor primaire preventie burn-out en inschakeling risicogroepen

De NAR gaat akkoord het voorstel van de Regering-Wilmès II om dit jaar geen nieuwe subsidieaanvragen toe te laten van projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk. Organisatoren van lopende projecten die door de coronamaatregelen niet al hun geplande acties konden uitvoeren, moeten de kans krijgen op hun doelstellingen alsnog te halen. Wie er nood aan heeft, moet bij de FOD WASO een projectverlenging kunnen vragen. Daarnaast moeten organisatoren van projecten m.b.t. de opleiding en inschakeling van risicogroepen meer tijd krijgen om aan hun subsidieverplichtingen te voldoen.

Unaniem akkoord met ontwerp-KB


De Nationale Arbeidsraad heeft uit eigen beweging het ontwerp-KB tot aanpassing van de procedures en termijnen voor projecten m.b.t. de primaire preventie van burn-out en voor projecten m.b.t. de opleiding en inschakeling van bepaalde risicogroepen, geanalyseerd.

Ze gaat unaniem akkoord met alle voorstellen in het ontwerp en dringt in haar advies nr. 2.165 aan op een snelle goedkeuring van het ontwerp. De doorvoering van de aanpassingen is gezien de huidige coronacontext precair voor de organisatoren van de projecten. Heel wat activiteiten liggen op dit moment stil. Organisatoren kunnen niet of nauwelijks voldoen aan hun subsidieverplichtingen. Aanpassingen en uitstel zijn dan ook cruciaal om de financiële gevolgen te beperken.

Afwijkingen en uitstel


Wat de projecten voor risicogroepen betreft, bepaalt het ontwerp-KB dat organisatoren van projecten voor -26-jarigen uit risicogroepen die aanvingen op 1 januari 2020 en ten laatste eindigen op 31 december 2020 3 maanden uitstel krijgen voor de indiening van het tussentijds verlag. Indienen kan tot en met 31 januari 2021, in plaats van 31 oktober 2020.
Voor projecten m.b.t. de primaire preventie van burn-out op het werk voorziet het ontwerp-KB dat:
  •  er in 2020 geen nieuwe subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Normaal moeten aanvragen altijd worden ingediend tussen 1 juni en 31 juli. Maar die mogelijkheid is voor dit jaar geschrapt. Er zullen in 2020 geen nieuwe projecten worden geselecteerd voor subsidie;
  •  lopende projecten met maximaal 6 maanden kunnen worden verlengd mits dit wordt meegedeeld aan de FOD WASO en daarbij info wordt gegeven over de staat van uitvoering en (her)planning van de acties van het project. Concreet zorgt deze maatregel er dus voor dat de in 2019 ingediende projecten tot uiterlijk 31 mei 2021 mogen worden uitgevoerd (de normale uitvoeringsperiode ligt tussen 1 december 2019 en 30 november 2021). Als de organisatoren verlenging willen, dan zijn ze verplicht om de FOD WASO uiterlijk op 31 december 2020 op de hoogte te brengen. Ze moeten bij die mededeling een tussentijds verslag voegen dat een aangepast tijdsschema voor de geplande acties bevat;
  •  de termijnen voor administratieve verplichtingen van verlengde projecten worden aangepast. organisatoren krijgen o.a. meer tijd voor het indienen van financiële stukken. De FOD WASO krijgt meer tijd om de betalingen van de subsidies uit te voeren;
  •  de experten 6 maanden extra tijd krijgen om het syntheseverslag over de projecten van 2019 aan de NAR te bezorgen. Normale deadline is eind 2021. Die wordt verschoven naar 30 juni 2021.

Bron:

Gepubliceerd op 03-06-2020

  115