Coronavirus COVID-19: Minister Crevits verduidelijkt voorwaarden voor opheffing verplichte sluiting ondernemingen

Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits, verduidelijkt de voorwaarden voor de opheffing van de verplichte sluiting van ondernemingen die in het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020’ en in het ‘ministerieel besluit van 18 mei 2020’ staan.
Via haar ‘besluit van 12 juni 2020’ kent de Vlaamse Regering een ondersteuningspremie toe aan Vlaamse ondernemers die door de coronavirusmaatregelen van de federale overheid te kampen hebben met minstens 60% omzetverlies in de doorstartperiode.
Via haar ‘besluit van 18 mei 2020’ beperkt Minister Crevits de toekenning van de bijkomende sluitingspremie aan ambulante handelaars (marktkramers) na de heropening van de openbare markten.
 

Ondersteuningspremie voor ondernemers met minstens 60% omzetverlies in doorstartperiode

Ondernemers in het Vlaams Gewest die door de coronavirusmaatregelen van de federale overheid te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de maand die volgt op de doorstart na een verplichte sluiting, of tijdens de maand mei 2020 indien ze hun zaak niet verplicht moesten sluiten, kunnen bij het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’ (VLAIO) een ondersteuningspremie aanvragen.

De ondersteuningspremie bedraagt 2.000 euro voor ondernemingen, voor zelfstandigen in hoofdberoep, en voor zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen boven 13.993,78 euro.
Voor zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen in 2019 tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro, én die geen betrekking als loontrekkende uitoefenen die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking, bedraagt de premie 1.000 euro.
De ondernemers moeten hun subsidieaanvraag ten laatste op 15 augustus 2020 indienen via de website van VLAIO.
De ondernemingen moeten dus een omzetdaling hebben in de ‘doorstartperiode’ (periode na de versoepeling van de coronavirusmaatregelen) van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen.
Minister Crevits verduidelijkt in haar besluit van 13 juli 2020 dat:
 

  • de ‘doorstartperiode’ voor de ondernemingen die behoren tot het toepassingsgebied van de coronahinderpremie wegens een verplichte sluiting, de maand is volgend op de opheffing van deze verplichte sluiting, respectievelijk 18 april, 20 april, 4 mei, 11 mei, 18 mei, 8 juni of 1 juli 2020;
  • voor de ondernemingen die na het opheffen van deze verplichte sluiting vrijwillig gesloten bleven de doorstartperiode de maand is volgend op de dag van heropening, uiterlijk binnen een week na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020’ (22 juni 2020), of een uitvoeringsbesluit ervan.

Enkel ondernemingen die onder het toepassingsgebied vallen van hetzij de coronahinderpremie, hetzij de coronacompensatiepremie, én met een actieve bedrijfsvoering in de doorstartperiode komen in aanmerking voor deze ondersteuningspremie.
Ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de coronahinderpremie vallen, moeten hun zaak heropend hebben binnen een week na het opheffen van deze verplichte sluiting, of uiterlijk binnen een week na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020’ (22 juni 2020), of een uitvoeringsbesluit ervan
 

Beperkte toekenning bijkomende sluitingspremie marktkramers

Voor ambulante handelaars die geconfronteerd worden met een reguliere openbare markt in het Vlaamse Gewest die door de coronavirusmaatregelen gesloten is, voorzag VLAIO een forfaitaire hinderpremie van 4.000 euro én een bijkomende sluitingspremie van 160 euro per dag vanaf 6 april 2020.

Op 13 mei 2020 besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de openbare markten vanaf 18 mei 2020 opnieuw geopend mochten zijn, mits goedkeuring van het lokaal bestuur.
Minister Crevits zette daarom de automatische toekenning van de bijkomende sluitingspremie voor marktkramers stop vanaf 18 mei 2020.
De bijkomende sluitingspremie van 160 euro per dag werd enkel verlengd voor ambulante handelaars die bij beslissing van het lokaal bestuur in het kader van de coronavirusmaatregelen niet konden deelnemen aan een reguliere openbare markt in het Vlaamse Gewest waarop zij normaal aanwezig zijn, én voor ambulante handelaars die omwille van een beslissing van het lokaal bestuur hun openbare standplaats waar zij normaal aanwezig zijn, niet mochten innemen.
Deze verlenging gold oorspronkelijk voor de periode van 18 mei 2020 tot en met 12 juni 2020.
Via haar besluit van 13 juli 2020 verlengt minister Crevits deze periode nu tot en met 30 juni 2020.

In werking

Het MB van 13 juli 2020 heeft uitwerking vanaf 22 juni 2020.

Dit met uitzondering van artikel 3 (bijkomende sluitingspremie ambulante handelaars) dat uitwerking heeft met ingang van 18 mei 2020.
 

Bron:

Ministerieel besluit van 13 juli 2020 tot wijziging van artikel 1 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus en artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 mei 2020 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 20 juli 2020

Gepubliceerd op 18-08-2020

  243