Coronavirus COVID-19: impact van thuiswerk op de Belgisch-Nederlandse grensactiviteiten

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland hebben een overeenkomst gesloten die duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis.

De overeenkomst bepaalt dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19 gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de Staat waar ze, vóór het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze regeling is van toepassing van 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.
Voor de toepassing van artikel 15, § 1, van het Belgisch-Nederlandse Dubbelbelastingverdrag (niet-zelfstandige beroepen) mogen de werkdagen waarvoor bezoldigingen zijn ontvangen en waarop de dienstbetrekking thuis werd uitgeoefend (“thuiswerkdagen”) uitsluitend wegens de maatregelen die door de Nederlandse of Belgische regering werden getroffen om de COVID-19-pandemie te bestrijden, geacht worden te zijn doorgebracht in de verdragsluitende Staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. Deze fictie kan niet worden toegepast op de werkdagen die de grensarbeider, los van deze maatregelen, thuiswerkend of in een derde Staat zou hebben doorgebracht. Ze kan, meer bepaald, niet worden toegepast op de grensarbeiders die, overeenkomstig hun arbeidsovereenkomst, over het algemeen hun dienstbetrekking van thuis uit uitoefenen.
Deze fictie kan slechts worden toegepast voor zover de bezoldigingen voor de dagen die thuiswerkend werden doorgebracht, daadwerkelijk worden belast door de verdragsluitende Staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. De grensarbeider gaat er bijgevolg mee akkoord dat deze inkomensbestanddelen daadwerkelijk worden belast in de verdragsluitende Staat waar hij de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen die genomen zijn om de COVID-19-pandemie te bestrijden.
Deze inkomensbestanddelen worden beschouwd als zijnde “daadwerkelijk belast” wanneer ze opgenomen zijn in de belastinggrondslag die is gebruikt om de belasting te berekenen.
De overeenkomst licht ook toe hoe het Dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland wordt toegepast indien de werknemer thuis blijft zonder te werken maar zijn salaris toch blijven ontvangen.
Tot slot gaat de overeenkomst in op de situatie van de Nederlandse grensarbeiders die een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen vanuit België.
Bron: advies van de FOD Financiën van 6 mei 2020

Gepubliceerd op 12-05-2020

  271