Coronavirus COVID-19: gezondheidsmaatregelen iets versoepeld vanaf september 2020

Vanaf 1 september 2020 zijn nieuwe dringende Coronagerelateerde maatregelen van toepassing, onder meer voor winkels en samenscholingen. Bovendien legt de regering vanaf 24 augustus in bepaalde sectoren de verplichting op om een register van buitenlandse werknemers en zelfstandigen (die geen grensarbeiders zijn) bij te houden.

Register van buitenlandse werknemers of zelfstandigen

Vanaf 24 augustus 2020 moet elke werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak en land- en tuinbouw of in de vleessector vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, een geactualiseerd register bijhouden.
Als de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden worden verricht, is deze registratieverplichting niet van toepassing. Ze geldt evenmin voor grensarbeiders, met name werknemers die hun woonplaats hebben in een andere lidstaat waarnaar ze in principe dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeren, noch voor werknemers die niet meer dan 48 uur in België verblijven.
De in het register opgenomen gegevens mogen enkel worden gebruikt in het kader van de gezondheidscrisis en moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen vanaf de einddatum van de werkzaamheden. Het gaat om de volgende gegevens:
  • de identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige (naam en voornamen, geboortedatum, identificatienummer in de Kruispuntbank van de sociale zekerheid);
  • de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België;
  • het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
  • eventueel de aanwijzing van de personen met wie de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.
Indien de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige het Passenger Locator Form moet invullen, moet de werkgever vóór de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het effectief werd ingevuld.

Handelsbeurzen

Handelsbeurzen mogen vanaf 1 september 2020 heropstarten. De organisator moet de nodige maatregelen nemen om de menigtes onder controle te houden, zowel binnen als buiten de gebouwen, met inbegrip van de parking. Hij moet een online of telefonisch ticketsysteem invoeren.
Op de beurs mag niet meer dan één bezoeker per 10 m² worden ontvangen.

Winkels en winkelcentra

Vanaf 24 augustus 2020 worden de gezondheidsmaatregelen in winkels in winkelcentra iets versoepeld.
Tot nu toe moest winkelen worden beperkt tot een periode die ‘niet langer is dan noodzakelijk en gebruikelijk’, die vaak werd teruggebracht tot een half uur. Deze beperking wordt geschrapt.
Bovendien is het voortaan mogelijk om met twee personen te winkelen (zonder dat een eventuele minderjarige wordt meegeteld en met inachtneming van social distancing als de andere persoon niet tot hetzelfde huishouden of tot de bubbel van vijf behoort), tenzij de uitbater van het winkelcentrum daar anders over beslist.
Deze maatregelen gelden ook bij het doen van boodschappen op markten.

Samenscholingen

Meerdere beperkingen op deelnemers aan samenscholingen worden vanaf 1 september 2020 opgetrokken:
  • het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kermis of op een jaarmarkt, bedraagt 400 (eerder was dat 200);
  • een maximum van 50 personen mag recepties na uitvaarten bijwonen;
  • een maximum van 200 personen mag burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening bijwonen (eerder was dat 100);
  • een publiek van maximaal 200 personen (in plaats van 100) mag evenementen, voorstellingen, zittende recepties en banketten die toegankelijk zijn voor het publiek, lessen in auditoria en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd (400 personen buiten in plaats van 200).
  • een maximum van 400 deelnemers (in plaats van 200) mag statische betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar social distancing kan worden nageleefd, en die vooraf werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid.
Bovendien mag de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor evenementen, voorstellingen of wedstrijden dat groter is dan de hierboven vermelde aantallen personen, in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. Deze toelating kan eveneens verleend worden voor lessen (scholen, auditoria). De aanvraag moet worden gericht tot de bevoegde burgemeester.

Onderwijs

In het kader van de leerplicht en het deeltijds kunstonderwijs worden de specifieke voorwaarden voor de organisatie van lessen en scholen door de ministers van Onderwijs vastgesteld op basis van het advies van experten, rekening houdend met de gezondheidscontext en de mogelijke ontwikkelingen daarvan. Deze voorwaarden gaan onder meer over het aantal dagen aanwezigheid op school, de normen die moeten worden nageleefd rond het dragen van een mondmasker of andere veiligheidsuitrustingen binnen de inrichtingen, gebruik van infrastructuur, aanwezigheid van derden en extramurale activiteiten. Als er op lokaal niveau bijzondere maatregelen worden genomen, stellen de ministers van Onderwijs een procedure vast, waarbij het advies van de experten wordt gevraagd en waarbij de bevoegde gemeentelijke overheid en de betreffende actoren worden betrokken.

Tracing door de RSZ

In het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), in de hoedanigheid van verwerker, ten behoeve van de contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams, gezondheidsgegevens over het coronavirus COVID-19, contact-, identificatie-, tewerkstellings- en verblijfsgegevens over werknemers of zelfstandigen die in België zijn gedetacheerd, verzamelen, samenvoegen en verwerken, met inbegrip van datamining en datamatching, met het oog op het ondersteunen van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten.
De persoonsgegevens die voortkomen uit die verwerking worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en worden vernietigd uiterlijk op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat het einde van de COVID-19-epidemie afkondigt.

Vrijstelling van gelaatsbescherming

Tot slot biedt de regering personen die omwille van een door middel van een medisch attest gestaafde beperking geen mondmasker, alternatief in stof of gelaatsscherm kunnen dragen de mogelijkheid om van die verplichting af te wijken.

Inwerkingtreding

Deze verschillende maatregelen treden in werking op 24 augustus 2020, tenzij wordt bepaald dat ze vanaf 1 september 2020 van toepassing zijn. Ze zijn normaal gezien van toepassing tot en met 30 september 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 28-08-2020

Berichttitel

Berichtomschrijving
  1037