Coronavirus COVID-19: gepensioneerden van 65 jaar en ouder die wegens de crisis hun aanvullend inkomen hebben verloren, kunnen rekenen op tijdelijke werkloosheid

De wetgever maakt tijdelijke werkloosheid mogelijk voor gepensioneerden van 65 jaar en ouder die wegens de COVID-19-crisis hun aanvullend inkomen hebben verloren.
Volgens de werkloosheidsreglementering hebben 65-plussers die hun pensioen hebben opgenomen en die een aanvullend inkomen ontvangen als bediende geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid. Veel van die gepensioneerden hebben wegens de coronaviruscrisis hun aanvullend inkomen verloren, waardoor ze mogelijk terugvallen op een bijzonder laag inkomensniveau.
Vanaf 1 februari 2020 kan een werknemer die uitkeringen als tijdelijk werkloze aanvraagt na de maand van zijn vijfenzestigste verjaardag uitkeringen ontvangen zonder te moeten voldoen aan de voorwaarde dat hij geen pensioen geniet, voor zover de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht die veroorzaakt wordt door arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
De wetgever verantwoordt deze maatregel door te wijzen op een ongelijkheid tussen de betrokken gepensioneerden en twee gelijkaardige profielen die tijdens de crisis toch een uitkering ontvangen.
In de eerste plaats hebben gepensioneerden die jonger zijn dan 65 jaar recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de maanden februari tot juni 2020.
Ten tweede heeft de federale regering beslist om het overbruggingsrecht uit te breiden tot gepensioneerden van 65 jaar en ouder met een aanvullend inkomen uit een zelfstandige activiteit die ze tijdelijk hebben onderbroken.
Deze wet treedt in werking op 1 februari 2020.
De wet treedt buiten werking op de dag waarop het koninklijk besluit van 30 maart 2020 niet langer van kracht is (momenteel vastgesteld op 30 juni 2020). Deze wet is slechts van toepassing op aanvraag, op de procedure en de toekenning van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen tijdens de toepassingsperiode van dat koninklijk besluit.
Bron:

Wet van 9 juni 2020 tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus, BS, 12 juni 2020

Gepubliceerd op 16-06-2020

  265