Coronavirus COVID-19: Fonds en vergoeding voor covid-19-slachtoffers onder vrijwilligers

België richt een fonds op dat een vergoeding uitbetaalt aan de nabestaanden van vrijwilligers die overleden aan een besmetting met het covid-19-virus tussen 10 maart en 1 juli 2020. Dat Covid-19 Vrijwilligersfonds wordt opgericht bij Fedris, het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s. Aanvraag en uitbetaling verlopen dan ook via Fedris.
Vrijwilliger?
De vergoeding wordt uitgekeerd aan de nabestaanden van ‘vrijwilligers’, en dat zijn hier niet alleen de eigenlijke vrijwilligers die onder de vrijwilligerswet vallen, maar ook de verenigingswerkers uit de bijkluswet, de vrijwillige ambulanciers én de studenten.
Tussen 1 maart en 1 juli
Het recht op de vergoeding ontstaat onder de volgende voorwaarden:
  • De vrijwilliger is overleden als gevolg van een besmetting met het covid-19-virus.
  • Dat gebeurde in het kader van een activiteit die hij buiten zijn huis verrichtte als vrijwilliger.
  • Die activiteit vond plaats in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020. Die periode kan bij koninklijk besluit eventueel verlengd worden.
  • De nabestaanden voegen bij hun aanvraag om een tegemoetkoming een bewijs waaruit blijkt dat de vrijwilliger in de bewuste periode wel degelijk buiten zijn huis actief was als vrijwilliger.
  • De nabestaanden voegen ook een bewijs toe waaruit blijkt dat de vrijwilliger wel degelijk overleden is aan het covid-19-virus.
Voor wie?
De vergoeding gaat naar de personen die op ‘de rechthebbenden van het slachtoffer die op het ogenblik van zijn overlijden te zijnen laste zijn’. En dat zijn hier enkel: de partner – of de gewezen partner met recht op alimentatiegeld – en de kinderen tot 18 jaar met recht op kinderbijslag.
Kapitaal en begrafeniskosten
De vergoeding bestaat uit een eenmalig bedrag van:
  • 18.651 euro voor de partner
  • 9.325,5 euro voor de gewezen partner, en
  • 15.542,5 euro voor de minderjarige kinderen.
Het Covid-19 Vrijwilligersfonds betaalt ook een bedrag van 1.020 euro als vergoeding in de begrafeniskosten.
De covid-19-slachtoffersvergoeding kan probleemloos gecombineerd worden met diverse uitkeringen en er wordt ook geen rekening mee gehouden wanneer men het inkomensplafond berekent voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, leefloon, en dergelijke. De vergoeding is ook vrij van inkomstenbelastingen.
Aanvraag
De nabestaanden moeten de vergoeding binnen de 6 maanden na het overlijden aanvragen bij Fedris met een modelformulier. Dat formulier staat nog niet online.
Fedris engageert zich om binnen de 4 maandeneen beslissing te nemen over het al of niet toekennen van de vergoeding. Als de beslissing positief is, wordt de vergoeding daarna binnen de 2 maanden uitbetaald.
Niet akkoord?
Alle betrokkenen kunnen bij de arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen een beslissing van Fedris over de vergoeding. Het Gerechtelijk Wetboek wordt daartoe aangepast.

Gepubliceerd op 12-06-2020

  208