Coronavirus COVID-19: EU buigt zich over lot van seizoenarbeiders onder covid-19

Seizoenarbeiders zijn kwetsbaarder voor precaire werk- en leefomstandigheden, en het coronavirus maakte hun situatie er zeker niet beter op. Bovendien vormen seizoenarbeiders vaak clusters, met een groter risico op besmetting door het virus. De Europese Commissie legt via een mededeling ‘dringende passende maatregelen’ op.
Seizoenarbeiders genieten dezelfde rechten op het vlak van veiligheid en bescherming van hun gezondheid op het werk als de andere werknemers uit de EU-lidstaat. De werkgever moet dus een evaluatie uitvoeren van hun risico’s, de nodige beschermingsmaatregelen nemen, en zorgen voor informatie, opleiding en persoonlijke beschermingsmiddelen.
De Commissie roept de lidstaten echter op om meer praktische informatie te verspreiden over de wijze waarop die wettelijke veiligheidsmaatregelen kunnen toegepast worden ten aanzien van seizoenarbeiders. Zij wil meer aandacht voor discontinuë arbeid, voor de taalbarrières en voor het gebrek aan opleiding van seizoenarbeiders in vergelijking met werknemers die een stabiele baan hebben. Zij vraagt dat de seizoenarbeiders betrokken worden in de overleg- en participatieorganen waar kwesties over veiligheid en gezondheid op het werk behandeld worden. En ze dringt aan op een betere handhaving. Ook in kleine ondernemingen en micro-ondernemingen!
Specifiek in verband met covid-19 vraagt de Commissie dat de werkgever zorgt voor voldoende veiligheid bij het eten, drinken, toiletbezoek en douchen. Met voldoende fysieke afstand. Om het infectierisico te beperken, moeten die veiligheidsvoorschriften en -instructies zo eenvoudig mogelijk opgesteld zijn.
De Commissie vraagt verder dat de lidstaten meer rekening zouden houden met bepaalde bijzonder kwetsbare groepen onder de seizoenarbeiders, en zij heeft het dan over vrouwen, jonge en oude werknemers, en werknemers die lijden aan bepaalde aandoeningen. Zij dringt aan op specifieke acties voor die groepen, in een taal die zij begrijpen.
De Commissie heeft het vervolgens over de reis- en vervoermiddelen van de seizoenarbeiders, hun huisvesting, en de uitzend- en arbeidsbureaus die zich specialiseren in de tewerkstelling van seizoenarbeiders.
En zij herinnert tot slot aan de basisrechten van seizoenarbeiders op het vlak van veiligheid en gezondheid, en aan hun sociale zekerheidsrechten.
Meer daarover in de Richtsnoeren betreffende seizoenarbeiders in de EU in het kader van de uitbraak van covid-19. Deze richtsnoeren zijn trouwens een aanvulling bij de Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van covid-19, die de Commissie op 30 maart al publiceerde.
Bron:

Gepubliceerd op 27-07-2020

  8