Coronavirus Covid-19 en grensoverschrijdende arbeid: enkele nuttige FAQ

België heeft akkoorden ondertekend met Duitsland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland waarin de regeling wordt vastgesteld voor bezoldigingen van werknemers die gedwongen werden hun activiteit van thuis uit (bv. telewerk) uit te oefenen ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19.

De COVID-19-akkoorden gelden niet voor inkomsten van zelfstandigen noch voor inkomsten die bestuurders (of zaakvoerders) wegens de uitoefening van hun mandaat of in een andere hoedanigheid van hun vennootschap ontvangen.
Deze akkoorden introduceren een fictie waarbij de betrokken personen geacht worden hun werk te hebben verricht in de Staat waar ze gewerkt zouden hebben als er geen dergelijke maatregelen waren geweest. De administratie publiceerde recent enkele FAQ voor grensarbeiders die van deze fictie gebruik maken. Een nuttige oefening gezien de overvloed aan akkoorden.
Hierna volgt een samenvatting.
Een werknemer verblijft in België en werkt gewoonlijk uitsluitend in Duitsland (of in het Groothertogdom Luxemburg of Nederland). In welke Staat zijn zijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar?

De bezoldigingen die werden ontvangen tussen 11 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode zijn belastbaar in Duitsland (of in het Groothertogdom Luxemburg of Nederland).
Dezelfde oplossing geldt voor Frankrijk maar dan voor de bezoldigingen die werden ontvangen tussen 14 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode.
Een werknemer verblijft in België en werkt gewoonlijk in Duitsland (of in het Groothertogdom Luxemburg of Nederland). Zijn arbeidsovereenkomst voorziet in telkens 2 telewerkdagen per werkweek van 5 dagen. In welke Staat zijn zijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar?

De telewerkdagen die vastgesteld zijn in de arbeidsovereenkomst houden geen verband met de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Bijgevolg zijn de ontvangen bezoldigingen voor deze 2 dagen per week belastbaar in België.
De bezoldigingen die werden ontvangen voor de andere telewerkdagen (3 dagen per week) tussen 11 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode zijn belastbaar in Duitsland (of in het Groothertogdom Luxemburg of Nederland).
Dezelfde oplossing geldt voor Frankrijk maar dan voor de bezoldigingen die werden ontvangen tussen 14 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode.
Voor Belgisch-Franse grensarbeiders worden de thuiswerkdagen tussen 14 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode niet beschouwd als dagen dat ze het Belgisch grensgebied hebben verlaten. De bezoldigingen zijn dus belastbaar in Frankrijk.
Een werknemer verblijft in België en werkt gewoonlijk in het Groothertogdom Luxemburg of Nederland). Zijn arbeidsovereenkomst voorziet in 2 telewerkdagen per maand. In welke Staat zijn zijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar?

De telewerkdagen die vastgesteld zijn in de arbeidsovereenkomst houden geen verband met de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Bijgevolg zijn de ontvangen bezoldigingen voor deze twee dagen per maand in principe belastbaar in België. Echter, voor zover het aantal van deze dagen het totaal van 24 dagen niet overschrijdt tijdens de belastbare periode, zijn de eraan gekoppelde bezoldigingen belastbaar in het Groothertogdom Luxemburg.
De bezoldigingen die werden ontvangen voor de andere telewerkdagen tussen 11 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode zijn belastbaar in het Groothertogdom Luxemburg.
Een werknemer verblijft in België en is in dienst van een Belgische werkgever. Terwijl hij voor een periode van 5 maanden gedetacheerd was in Duitsland (of Frankrijk of het Groothertogdom Luxemburg of Nederland), heeft hij zijn opdracht beëindigd door van thuis uit te werken. In welke Staat zijn zijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar?
De COVID-19-overeenkomsten zijn niet van toepassing voor tijdelijke terbeschikkingstelling in Duitsland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg of Nederland. De bezoldigingen zijn dus belastbaar in België, woon- en werkstaat.

Een werknemer verblijft in België en werkt gewoonlijk in een ander land dan Duitsland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland. In welke Staat zijn zijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar
?
In principe zijn de bezoldigingen belastbaar in België, woon- en werkstaat. Als er met de Staat waar de beroepsactiviteit gewoonlijk wordt uitgeoefend een dubbelbelastingverdrag werd gesloten, is het echter raadzaam om de bepalingen ervan na te kijken.
Een werknemer verblijft in België maar valt onder het speciaal statuut 'buitenlands kaderlid'. In welke Staat zijn zijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar?

Aangezien buitenlandse kaderleden beschouwd worden als fiscale niet-inwoners, zijn de dubbelbelastingverdragen die afgesloten werden door België niet op hen van toepassing, noch a fortiori de COVID-19-akkoorden. De bezoldigingen zijn dus belastbaar in België, plaats van de activiteit.

De werknemer verblijft in België en heeft de Belgische nationaliteit zonder dat hij tegelijk de Duitse nationaliteit heeft. Hij werkt gewoonlijk in Duitsland waar hij een betrekking heeft in de Duitse overheidsdienst. In welke Staat zijn zijn bezoldigingen voor de thuiswerkdagen belastbaar?

De bezoldigingen die werden ontvangen tussen 11 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode zijn belastbaar in Duitsland.
Als de werknemer daarentegen in Duitsland verblijft, de Duitse nationaliteit heeft, niet tegelijk de Belgische nationaliteit heeft en gewoonlijk in België werkt waar hij een betrekking heeft in de Belgische overheidsdienst, zijn de bezoldigingen voor de thuiswerkdagen die hij tussen 11 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode heeft ontvangen belastbaar in België.

Wat moet een inwoner van België doen om onder de COVID-19-akkoorden te vallen?

Hij moet de volgende documenten ter beschikking houden van de Belgische administratie:
  •  een attest van de werkgever met vermelding van het aantal thuiswerkdagen dat enkel verband houdt met de maatregelen ter bestrijding van COVID-19;
  •  het bewijs van de daadwerkelijke belasting van de bezoldigingen voor thuiswerkdagen in de Staat waar de activiteit zou zijn uitgeoefend als er geen maatregelen ter bestrijding van COVID-19 waren genomen.
Het attest moet de volgende gegevens bevatten:
  •  de noodzakelijke gegevens voor de volledige identificatie van de werknemer (naam, voornaam, adres, geboortedatum);
  •  de aard van de door de werknemer uitgeoefende functie;
  •  een overzicht van het aantal thuiswerkdagen dat enkel verband houdt met de maatregelen ter bestrijding van COVID-19;
  •  indien van toepassing, het overzicht van het aantal thuiswerkdagen zoals bepaald in de arbeidsovereenkomst;
  •  een overzicht van eventuele ziektedagen, vakantie- en/of inhaalrustdagen;
  •  een verklaring op erewoord dat het attest waar en oprecht is;
  •  datum en handtekening van de werkgever en medeondertekening van de werknemer.
Bron:Circulaire nr. 2020/C/81 betreffende FAQ COVID-19 en grensoverschrijdende arbeid, www.fisconetplus.be, © FOD Financiën, 17/06/2020

Gepubliceerd op 24-06-2020

  206