Coronavirus Covid-19 - Dubbelbelastingverdrag België-Luxemburg: akkoord over fiscale situatie van grensarbeiders die door coronacrisis verplicht telewerken

België en Luxemburg sloten op 19 mei 2020 een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de fiscale situatie van grensarbeiders die door de coronacrisis (Covid-19) verplicht van thuis uit moeten werken. Dit akkoord bepaalt dat werknemers die ten gevolge van de Covid-19 gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, vóór het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Het akkoord is van toepassing vanaf 11 maart 2020 tot en met 30 juni 2020.

Thuiswerkdagen

België en Luxemburg kwamen - voor de toepassing van artikel 15, § 1 van het Belgisch-Luxemburgs dubbelbelastingverdrag – overeen dat werkdagen waarvoor bezoldigingen zijn ontvangen en waarop de dienstbetrekking thuis werd uitgeoefend (‘thuiswerkdagen’), uitsluitend wegens de maatregelen die de Luxemburgse of Belgische regering trof om de Covid-19-pandemie te bestrijden, geacht worden te zijn gepresteerd in de overeenkomstsluitende staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.
Deze fictie is niet van toepassing op de dagen waarop de grensarbeider, los van deze maatregelen, thuis of in een derde staat zou hebben gewerkt.
Ze kan niet worden toegepast door grensarbeiders die, overeenkomstig hun arbeidsovereenkomst, over het algemeen hun dienstbetrekking thuis uitoefenen.
Grensarbeiders die gebruik maken van deze fictie zijn verplicht om ze op een consistente wijze in beide overeenkomstsluitende staten toe te passen en de vereiste gegevens bij te houden (bv. een schriftelijke bevestiging van de werkgever die aanduidt welk deel van de thuiswerkdagen uitsluitend wegens de maatregelen in verband met de Covid-19-pandemie thuiswerkend werd doorgebracht).
Deze fictie kan slechts worden toegepast voor zover de bezoldigingen voor de dagen waarop werd thuis gewerkt, daadwerkelijk worden belast door de overeenkomstsluitende staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.
Door te kiezen voor de fictie gaat de grensarbeider ermee akkoord dat deze inkomensbestanddelen daadwerkelijk belast worden in de overeenkomstsluitende staat waar hij de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen die genomen zijn om de Covid-19-pandemie te bestrijden.
Deze inkomensbestanddelen worden beschouwd als zijnde ‘daadwerkelijk belast’ wanneer ze opgenomen zijn in de belastinggrondslag die is gebruikt om de belasting te berekenen.

Duur

Het Belgisch-Luxemburgs akkoord van 19 mei 2020 is van toepassing van 11 maart 2020 tot 30 juni 2020.
Vanaf 1 juli 2020 zal de toepassing van dit akkoord worden verlengd tot het einde van elke maand, indien beide bevoegde autoriteiten dit schriftelijk overeenkomen ten minste één week voor de aanvang van de maand.

In werking

Het Belgisch-Luxemburgs akkoord van 19 mei 2020 treedt in werking op de dag die volgt op de dag waarop het is ondertekend door beide bevoegde autoriteiten.
Het kan unilateraal door elke bevoegde autoriteit worden beëindigd door een kennisgeving aan de andere bevoegde autoriteit.
Dit akkoord en de eventuele verlengingen van haar toepassingsperiode worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Overeenkomst tussen België en Luxemburg van 17 september 1970 tot vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Slotprotocol, BS 27 januari 1973 (art. 15, § 1 en art. 25, § 3).

Franse en Luxemburgse grensarbeiders: versoepelingen ingevolge het Coronavirus Covid-19

Gepubliceerd op 04-06-2020

  336