Coronavirus COVID-19: Dienstencheques, educatief verlof, mentorschap en vele andere in Brusselse tewerkstellingsbesluit

De Brusselse regering heeft een diversebepalingenbesluit gepubliceerd, dat de impact van de anticoronamaatregelen beperkt. Het besluit zegt onder meer wat het gevolg is van de ‘verloren lesuren’ op het recht op educatief verlof. Het verlengt de geldigheidsduur van de PWA- en dienstencheques. Het versoepelt de regels voor het aanvragen van een mentorpremie in het kader van een overeenkomst voor alternerend leren-werken, en het treft een regeling voor de jongerenpremies. Het besluit creëert ook een nieuwe mogelijkheid om een eerstewerkervaringsstage aan te gaan, na een eerdere eerstewerkervaringsstage.

Educatief verlof

Online-lessen (of ‘lesuren vanop afstand’) worden gelijkgesteld met gewone lessen voor de berekening van het educatief verlof. D.w.z. dat één lesuur vanop afstand in coronatijden gelijk is aan één uur werkelijke aanwezigheid in de les, in normale tijden. Een lesuur vanop afstand omvat ‘alle uitwisselingen tussen het lerarenkorps en de werknemer in de periode van 1 maart 2020 tot 30 juni 2020’.
Bij twijfel, gaat de onderwijsinstelling ervan uit dat de werknemer de les wel degelijk heeft gevolgd.
Beroepsopleidingen moeten in Brussel minstens 32 (les-)uren duren om recht te geven op educatief verlof. Maar de lessen die tussen 1 maart en 30 juni niet gegeven konden worden, tellen wél mee om de drempel van 32 uur te berekenen.

Dienstencheques

Een dienstencheque blijft in principe 6 maanden geldig voor de gebruiker, maar de Brusselse regering heeft besloten om die geldigheidsduur als volgt te verlengen:
  • Dienstencheques die op 31 maart 2020 nog geldig waren: verlenging met 3 maanden.
  • Dienstencheques die tussen 1 april en 31 mei 2020 werden uitgegeven: verlenging met 3 maanden.
  • Dienstencheques die in juni 2020 worden uitgegeven: de cheques blijven geldig tot 28 februari 2021 (d.i.: ‘tot het einde van de achtste maand die volgt op de maand van hun uitgifte ‘).
  • Dienstencheques die in juli 2020 worden uitgegeven: de cheques blijven eveneens geldig tot 28 februari 2021 (D.i. ‘tot het einde van de zevende maand die volgt op de maand van hun uitgifte’).
De dienstenchequeonderneming krijgt één maand bovenop die verlengde termijn om haar cheques te laten uitbetalen door het uitgiftebedrijf.
De gebruiker kan zijn cheques tot het einde van de verlengde periode omruilen. De erkende dienstenchequesonderneming kan dat ook hier gedurende de verlengde termijn plus één maand.

PWA-cheques

PWA-cheques zijn voor de gebruiker geldig tot het einde van de 11e maand na de maand van bestelling; de PWA-werknemer heeft 2 maanden extra de tijd om ze te overhandigen aan zijn uitbetalingsbetalingsinstelling of OCMW.
Voor alle cheques die op 1 maart 2020 nog geldig waren, komt daar telkens 3 maanden bij.

Alternerende opleiding

Het Brussels gewest kent per mentor een mentorpremie toe van 1.750 euro per periode van 12 maanden. De werkgever moet de premie zelf aanvragen met een formulier dat werd opgesteld door Actiris. De werkgever moet de eerste aanvraag ten vroegste 6 maanden, en ten laatste 9 maanden na het begin van de alternerende overeenkomst indienen bij Actiris. Voor de volgende aanvragen is dat tussen de 12, en de 15 maanden na de vorige aanvraag.
Voor de alternerende overeenkomsten die lopen tussen 1 maart en 31 mei, wordt de aanvraagtermijn echter met 3 maanden verlengd.
Een jongere die een alternerende opleiding van minstens 4 maanden volgt, heeft recht op een jongerenpremie van 500 of 750 euro. De jonge leerling behoudt dat recht als zijn stage geschorst of afgebroken wordt door het coronavirus. Het volstaat dat de erkende operator voor alternerende opleiding een verklaring op erewoord ondertekent waarin staat dat de opleiding in de onderneming normaal gezien 4 maanden had moeten duren.

FIRST-stage

Werkgevers kunen een ‘stage eerstewerkervaring’ aanbieden aan jongeren die van de schoolbanken komen. In een beperkt aantal gevallen kan de jongere in een tweede eerstewerkervaringstage stappen. Bijvoorbeeld als de stage buiten zijn wil beëindigd werd. Het huidige besluit voegt daar nog een mogelijkheid aan toe: de stagiair kan ook aanspraak maken op een nieuwe stage van (exact) 3 maanden als de eerste stage tussen 1 maart en 31 mei 2020 opgeschort of onderbroken werd door het coronavirus.

Niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt

Een werkzoekende die studies, een opleiding of een stage volgt, kan bij Actiris een verzoek indienen om vrijgesteld te worden van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. De werkzoekende kan op zijn verzoek ook vrijgesteld worden wanneer hij als kandidaat-ondernemer een overeenkomst sluit met een activiteitencoöperatie. Die vrijstelling duurt zolang de overeenkomst loopt, en ten hoogste 18 maanden. Voor de overeenkomsten die lopen tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020 wordt de vrijstellingstermijn uitzonderlijk verlengd met 3 maanden.
Een vrijstelling van meer dan 3 maanden in het kader van een ‘Erasmus+’-studie of een opleiding of stage in het buitenland, wordt ook met 3 maanden verlengd.

Activering van werkzoekenden

Een werknemer die bij zijn indiensttreding een niet-werkende werkzoekende is, heeft gedurende 30 maanden recht op een werkuitkering. Uiteraard onder voorwaarden.
Een werknemer met verminderde arbeidsgeschiktheid die bij zijn indiensttreding een niet-werkende werkzoekende is, heeft recht op een werkuitkering gedurende 36 maanden.
De toekenning van deze werkuitkeringen wordt opgeschort als de intussen aangeworven werknemer in de periode van 1 maart tot 31 mei 2020 tijdelijk werkloos werd, of nog wordt, door de coronacrisis. De opschorting eindigt automatisch zodra de tijdelijke werkloosheid stopt, en ten laatste op 1 juni 2020.

En nog veel meer

Dit was maar een greep uit het aanbod aan diverse bepalingen. Het Brusselse besluit bevat bv. nog regels voor de sociale inschakelingsondernemingen en het voegt afwijkingen toe voor de activiteitencoöperaties.
Hoewel de meeste maatregelen uitwerking hebben sinds 1 maart, treedt het besluit zelf maar in werking op 13 mei 2020. Dat is op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Gepubliceerd op 14-05-2020

  233