Coronavirus COVID-19: Cao nr. 148 verlengt cao nr. 147 over tijdelijke werkloosheid voor bedienden door coronacrisis

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hebben op 7 oktober 2020 de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 148 gesloten.
Deze cao versoepelt de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronacrisis.

Cao nr. 148 verlengt de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147, die op 30 juni 2020 buiten werking trad.

Ze bevat ook de overgangsregeling die is vastgesteld door het ‘koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020’ zodat ondernemingen die geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer kunnen inroepen, een beroep kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid om economische redenen volgens een vereenvoudigde procedure.
Dat betekent dat de onderneming die een beroep doet op de cao nr. 148 het type regeling van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden die ze toepast, kan kiezen.
De toepassingsvoorwaarden voor beide regelingen, algemene regeling en overgangsregeling, verschillen op bepaalde punten.

Voor de overgangsregeling gaat het om de toekenning van een bijkomend krediet van 8 weken tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, de opheffing van de procedure voor de goedkeuring van de cao’s of ondernemingsplannen door de commissie “Ondernemingsplannen”, het bewijs van een substantiële daling van de omzet of productie van minstens 10% in de loop van het kwartaal voorafgaand aan de invoering van die regeling ten opzichte van het corresponderende kwartaal in 2019. Verder moet de onderneming twee vormingsdagen per maand aanbieden aan de bedienden die in tijdelijke werkloosheid geplaatst werden.

Cao nr. 148 trekt ook het bedrag op van de toeslag die een bediende, die is onderworpen aan een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, ontvangt van de werkgever per dag werkloosheid. Dat bedrag wordt van 5 euro per dag werkloosheid op 5,63 euro per dag werkloosheid gebracht.

De cao nr. 148 is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden en hun werkgevers, en op werknemers in een programma alternerend leren of in een doorstromingsprogramma.

Deze nationale cao is een suppletieve cao. Ze is enkel van toepassing op ondernemingen in moeilijkheden die behoren tot de activiteitstakken die voor hun bedienden geen cao hebben gesloten tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken hebben. Ondernemingen die al een ondernemingsplan hebben ingediend dat nog niet werd goedgekeurd door de Commissie ‘Ondernemingsplannen’ van de FOD WASO, vallen ook onder de cao.

In werking

Cao nr. 148:

  •  heeft uitwerking vanaf 1 juli 2020 en treedt buiten werking op 31 december 2021;
  •  is van toepassing op de regelingen van volledige of gedeeltelijke schorsing waarvan de begin- en einddatum gedurende de geldigheidsduur van deze cao vallen.

Evaluatie

De ondertekende interprofessionele organisaties zullen de toepassing van cao nr. 148 vóór het einde ervan evalueren in de Nationale Arbeidsraad. De geldigheidsduur van deze cao kan worden verlengd op basis van die evaluatie.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 148 van 7 oktober 2020 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis

Gepubliceerd op 13-10-2020

  199