Coronavirus COVID-19: Brusselse evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector kan tot 4 december 2020 nieuwe premie aanvragen

Brusselse ondernemingen en zelfstandigen in de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector, die hun activiteit nog niet hebben kunnen hervatten door de Covid-19-maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad of die nog altijd zwaar getroffen worden door deze maatregelen, kunnen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuwe premie krijgen die schommelt tussen 3.000 euro en 9.000 euro. ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ (BEW) moet de steunaanvraag wel uiterlijk op 4 december 2020 ontvangen.

Wie heeft recht op de premie?

Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de onderneming of zelfstandige :
  • minder dan 50 werknemers in voltijdse equivalenten tewerkstellen op basis van de laatste bij de NBB gepubliceerde sociale balans, of, voor de ondernemingen waarvoor de verplichting om rekeningen en balansen te publiceren niet geldt, op basis van de meest recente Dimona- of DmfA-kopieën;
  • ten minste één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben die op 18 maart 2020 geregistreerd was bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), er een economische activiteit uitoefenen en over middelen beschikken die specifiek voor hem bestemd zijn;
  • een activiteit uitoefenen die op de lijst van btw-activiteiten staat die in aanmerking komen voor de steun; Die lijst zit als bijlage bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 en bevat alle sectoren die in aanmerking komen voor de steun, gerangschikt volgens hun NACE BEL 2008-code;
  • op 20 oktober 2020 voldoen aan zijn verplichtingen inzake btw-aangiften en -betalingen.

Premie van 3.000 tot 9.000 euro

De steun bestaat uit een premie van 3.000 euro per begunstigde.
Heeft de begunstigde in de referentieperiode in 2020 een daling van zijn omzet van 60% of meer geleden ten opzichte van de referentieperiode in 2019, dan bedraagt de verhoogde premie 50% van de omzet van de referentieperiode in 2019.
In dit geval bedraagt de premie minimaal 3.000 euro en maximaal 9.000 euro per begunstigde.
Indien de begunstigde vóór 1 januari 2019 in de KBO is ingeschreven, dan zijn de referentieperiodes in 2020 en 2019 de periodes tussen 1 januari en 30 september. Hij bewijst de daling van de omzet aan de hand van zijn periodieke btw-aangiftes.
Is de begunstigde tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 in de KBO ingeschreven, dan is de referentieperiode in 2020 de periode tussen 1 januari 2020 en 4 november 2020.
De referentieperiode in 2019 is de periode tussen de datum van de inschrijving van de begunstigde in de KBO en 31 december 2019. Hij bewijst de daling van de omzet met een getuigschrift van de boekhouder.
Komen enkel in aanmerking voor de premie van 3.000 euro, de begunstigden die:
  • tussen 1 januari 2020 en 18 maart 2020 ingeschreven zijn in de KBO, of
  • genieten van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen bedoeld in artikel 56bis van het Btw-Wetboek.

Steunaanvraag

De begunstigde moet de premie aanvragen met het aanvraagformulier dat ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ op zijn website ter beschikking stelt.
De begunstigde kan slechts één steunaanvraag indienen.
Bevat deze aanvraag niet alle periodieke btw-aangiftes of het getuigschrift van de boekhouder, dan komt de begunstigde definitief niet in aanmerking voor de verhoogde premie. De aanvraag kan na de indiening ervan niet aangevuld worden met deze documenten.
BEW moet de steunaanvraag ten laatste op 4 december 2020 ontvangen.
De begunstigde vermeldt in zijn aanvraag alle steun die hij onder de de-minimisverordening heeft ontvangen.
BEW laat de begunstigde uiterlijk op 24 december 2020 weten of hij de premie al dan niet toegekend krijgt.

Uitbetaling premie

De premie wordt in één enkele schijf uitbetaald op een Belgische zichtrekening op naam van de begunstigde.

Persoonsgegevens

BEW is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens bij deze steunaanvraag.
De maximale bewaringstermijn voor deze persoonsgegevens bedraagt drie jaar vanaf de dag van de weigering van de aanvraag of de vereffening van de steun.
Persoonsgegevens die eventueel nodig zouden zijn voor de behandeling van geschillen met de steunaanvrager, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om dergelijke geschillen te behandelen, met inbegrip van de uitvoering van eventuele gerechtelijke beslissingen.

In werking

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 treedt in werking op 4 november 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 28-10-2020

  49