Coronavirus COVID-19: Brussel verlengt coronasteun voor dienstenchequeondernemingen en hun huishoudhulpen

De Busselse Hoofdstedelijke Regering verlengt twee maatregelen waarmee ze de Brusselse erkende dienstenchequeondernemingen en hun huishoudhulpen tijdens deze coronacrisis ondersteunt.
Het gaat om de ‘verhoogde gewestelijke tussenkomst voor erkende dienstenchequeondernemingen’, en de ‘bijkomende vergoeding per uur tijdelijke werkloosheid voor hun huishoudhulpen’.
Beide steunmaatregelen golden voor de periode van 18 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Maar de Brusselse Regering verlengt deze periode nu met twee maanden,tot en met 30 juni 2020.
De dienstenchequeondernemingen krijgen daardoor ook meer tijd om hun steunaanvraag in te dienen.

Bijkomende vergoeding voor werknemers verlengd

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kent nu dus, via het uitgiftebedrijf (Sodexo), onrechtstreeks steun toe om de werkgelegenheid van de werknemers die tewerkgesteld zijn bij de erkende dienstenchequeondernemingen te behouden, wanneer deze werknemers op tijdelijke werkloosheid werden gezet naar aanleiding van het coronavirus in de loop van de periode van 18 maart 2020 tot en met 30 juni 2020.
Deze steun bedraagt voor elke betrokken werknemer 2,50 euro bruto per aangegeven uur tijdelijke werkloosheid.
Het gaat hierbij om alle werknemers tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst met de erkende dienstenchequeondernemingen, en voor wie deze ondernemingen, tijdens de periode van 1 januari 2019 tot 29 februari 2020, minstens één Brusselse dienstencheque terugbetaald hebben gekregen als tegenprestatie voor de uitvoering van arbeidsprestaties door deze werknemers.
Wanneer de erkende dienstenchequeondernemingen de steun hebben ontvangen van Sodexo, storten zij deze binnen de 15 werkdagen rechtstreeks door aan hun werknemers. De ondernemingen moeten wel een bedrijfsvoorheffing van 26,75% inhouden (zoals bij de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid), hetgeen per werknemer uitkomt op een netto-uitkering van 1,83 euro per aangegeven uur tijdelijke werkloosheid.
Een erkende dienstechequeonderneming die de verschuldigde steun niet aan de betrokken werknemer uitbetaalt, riskeert een administratieve boete van 500 euro per werknemer, en een terugvordering van de steun.

Verplichtingen voor indienen steunaanvraag versoepeld

Een erkende dienstenchequeonderneming die haar werknemers nog in tijdelijke werkloosheid moet stellen voor de maanden mei en juni 2020, moet uiterlijk op de 15de dag van de maand na de maand waarop deze tijdelijke werkloosheid betrekking heeft, een aanvraag tot vereffening van de steun indienen bij ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ (BEW).
Ze moet BEW ook de nodige gegevens bezorgen voor de betrokken maand via het elektronisch formulier dat op de website van BEW staat.
De erkende dienstenchequeonderneming moet bij haar steunaanvraag een aantal bijlagen voegen (art. 7, bijzondere machtenbesluit nr. 2020/032 van 4 juni 2020).
Uit de praktijk blijkt echter dat de dienstenchequeondernemingen de ‘Aangifte sociale risico's (ASR)’ die voor elke werknemer werd ingediend bij de sociale zekerheid, en die alle aangegeven uren tijdelijke werkloosheid voor de betreffende periode verenigt, moeilijk aan BEW kunnen bezorgen.
Voortaan mogen de dienstenchequeondernemingen in de plaats van de ASR voor elke werknemer ook de loonbrief of een ander bewijskrachtig element dat de waarachtigheid van haar verklaringen bij de sociale zekerheid vaststelt, bij de steunaanvraag voegen.

Verlenging verhoogde gewestelijke tussenkomst

Om tijdens deze coronacrisis een minimumdienstverlening te kunnen waarborgen voor personen die sterk afhankelijk zijn van dienstencheques, bv. om hun boodschappen te laten doen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de gewestelijke tussenkomst verhoogd.
Daardoor kregen de erkende dienstenchequeondernemingen die nog actief waren, voor de periode van 18 maart 2020 tot en met 30 april 2020 een verhoogde interventie van 2 euro, d.w.z. 16,60 euro in plaats van 14,60 euro per dienstencheque. Ook deze periode wordt nu verlengd tot en met 30 juni 2020.
Om van deze verhoogde tussenkomst te kunnen genieten, moeten de dienstencheques vóór 15 september 2020 (i.p.v. 30 juni 2020) aan het uitgiftebedrijf worden aangeboden voor terugbetaling.

Forfait van 4.000 euro

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kende via het uitgiftebedrijf (Sodexo) ook al automatisch een eenmalig forfaitair bedrag van 4.000 euro toe aan de erkende dienstenchequeondernemingen.
Dit op voorwaarde dat deze ondernemingen op datum van de betaling van de steun aan de wettelijke voorwaarden voldeden.

In werking

Het ‘besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/032 van 4 juni 2020’ heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2020.
Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/032 van 4 juni 2020 tot verlenging van de maatregelen uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/012 van 23 april 2020 betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, BS 10 juni 2020.

Besluit nr. 2020/012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten van 23 april 2020 betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, BS 28 april 2020 (art. 4, 1°, art. 7, § 1, 3° en § 2, art. 10 en art. 11)

Gepubliceerd op 11-06-2020

  135