Coronavirus: Consumptiecheque ook in zwaar getroffen kleinhandelszaken en voortaan ook in elektronisch formaat

De consumptiecheque werd in juli jongstleden gelanceerd. Hiermee kunnen werkgevers uit de privésector en plaatselijke overheden hun personeel tot 300 euro toekennen, die ze kunnen uitgeven in sectoren die zwaar getroffen zijn door de crisis: horeca, cultuur en sport. De cheques kunnen voortaan ook worden gebruikt in kleinhandelszaken die tijdens de lockdown verplicht langer dan één maand gesloten waren. Bovendien mogen ze voortaan elektronisch worden uitgegeven.

Kleinhandelszaken

Consumptiecheques op papieren drager moeten voortaan vermelden dat ze enkel mogen worden gebruikt:
  • in de inrichtingen die ressorteren onder de horecasector of in kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten waren en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbieden aan de consument en voldoen aan de voorwaarden om in de zin van het Wetboek van vennootschappen als micro-onderneming te worden beschouwd (gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van maximaal 10 werknemers, balanstotaal van maximaal 350.000 euro en jaaromzet van maximaal 700.000 euro); of
  • in de inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid ; of
  • in de sportverenigingen waarvoor een door de gemeenschappen erkende of gesubsidieerde federatie bestaat of die behoren tot een van de nationale federaties.
Alle consumptiecheques op papieren drager waarop deze informatie niet voorkomt, worden als loon beschouwd.

Elektronische consumptiecheque

De wetgever voert met terugwerkende kracht vanaf 17 juli 2020 de mogelijkheid in om consumptiecheques in elektronische vorm uit te geven.
Consumptiecheques in elektronische vorm worden geacht aan de werknemer te zijn toegekend op het tijdstip waarop zijn consumptiechequerekening wordt gecrediteerd. Die rekening is een databank waarop voor een werknemer een aantal elektronische consumptiecheques worden opgeslagen en die beheerd wordt door een erkende uitgever.
Ook elektronische consumptiecheques zijn geldig tot 7 juni 2021 en kunnen tot 31 december 2020 worden uitgegeven. Ze kunnen in dezelfde inrichtingen of verenigingen als de papieren consumptiecheques worden gebruikt (dus ook in kleinhandelszaken die meer dan een maand gesloten moesten blijven).
Opgelet: om niet als loon te worden beschouwd moeten elektronische consumptiecheques niet alleen aan dezelfde voorwaarden voldoen als papieren consumptiecheques maar daar bovenop nog aan de volgende voorwaarden:
  • het aantal elektronische consumptiecheques en het brutobedrag ervan moeten worden vermeld op de afrekening die bij elke definitieve betaling aan de werknemer wordt overhandigd;
  • vóór het gebruik van elektronische consumptiecheques kan de werknemer vlot het saldo en de geldigheidsduur nagaan van de consumptiecheques die hem werden toegekend en die nog niet werden gebruikt;
  • de keuze voor elektronische consumptiecheques wordt geregeld via een cao op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale cao. Als een dergelijke cao niet kan worden gesloten bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging of als het om een personeelscategorie gaat die gewoonlijk niet door een dergelijke cao wordt beoogd, dan wordt de keuze geregeld door een individuele schriftelijke overeenkomst. Voor de openbare sector moet over de toekenning van de consumptiecheques zijn onderhandeld in het daarvoor bevoegde onderhandelingscomité;
  • elektronische consumptiecheques kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door een erkende uitgever;
  • het gebruik van de elektronische consumptiecheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies. De kost van de vervangende drager mag dan niet hoger zijn dan de nominale waarde van één maaltijdcheque als in de onderneming zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische consumptiecheques worden toegekend. Als in de onderneming enkel elektronische consumptiecheques worden toegekend, mag de kost van de vervangende drager niet meer bedragen dan 5 euro.
Elektronische consumptiecheques die niet voldoen aan al deze voorwaarden worden als loon beschouwd.

Op naam van de werknemer

Om ervan uit te gaan dat de cheques op naam van de werknemer werden uitgegeven hoeft enkel nog het totaal bedrag van consumptiecheques op de individuele rekening van de werknemer te worden vermeld. Er wordt dus niet langer vereist dat het aantal cheques en het bedrag van elke cheque worden vermeld.
Dit geldt zowel voor papieren als voor elektronische cheques.

Wetswijzigingen

Om rekening te houden met de mogelijkheid om consumptiecheques in elektronische vorm uit te geven, worden meerdere aanpassingen aangebracht aan de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen en aan het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd- of ecocheques in een elektronische vorm.
Uitgevers die al zijn erkend om elektronische maaltijdcheques of ecocheques uit te geven, worden ‘automatisch’ erkend voor de uitgifte van elektronische consumptiecheques. Ze moeten enkel een dossier bezorgen aan de minister van Economische zaken waarin wordt aangetoond dat aan alle erkenningsvoorwaarden is voldaan.

Inwerkingtreding

Deze verschillende maatregelen treden met terugwerkende kracht in werking op 17 juli 2020, d.i. de datum van inwerkingtreding van de elektronische consumptiecheques.
Bron:

Gepubliceerd op 24-08-2020

  1113