Coronacrisis COVID-19: tijdelijk aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

Sommige zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die tijdens de coronacrisis arbeidsongeschikt werden of die hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen moesten stopzetten, hebben voortaan recht op een aanvullende crisisuitkering. De vergoeding wordt toegekend naar analogie van de tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid voor werknemers. Of meer concreet als de arbeidsongeschiktheidsuitkering onder de grens van het corona-overbruggingsrecht ligt, dan wordt het verschil bijgepast. Meer info over de voorwaarden en de betaling in het KB ‘aanvullende crisisuitkering corona’ van 15 september 2020.

Aanvullende uitkering

De arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten ligt een aantal gevallen lager dan de uitkering overbruggingsrecht. Om daaraan tegemoet te komen heeft de federale regering beslist om in die situaties een aanvullende crisisuitkering toe te kennen zodat de uitkering wordt opgetrokken tot het niveau van het crisisoverbruggingsrecht. Maar er gelden strikte voorwaarden. Bovendien is de regeling slechts tijdelijk.

Niet voor élke zelfstandige

Maken aanspraak op de aanvullende uitkering:
  • de ‘gerechtigde’ die ten vroegste op 1 maart 2020 arbeidsongeschikt is geworden en niet voldoet aan de voorwaarden in artikel 225, 226 of 226bis van het KB van 3 juli 1996. In dit geval wordt de aanvullende crisisuitkering toegekend voor elke dag waarvoor de gerechtigde recht heeft po de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • de gerechtigden die niet onder de vorige categorie vallen wanneer ze hun zelfstandige activiteit uitoefenen op basis van artikel 23 of 23bis van het KB van 20 juli 1971 maar die vanaf 1 maart 2020 gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hebben moeten stopzetten en ze niet voldoen aan de voorwaarden in artikel 225, 226 of 226bis van het KB van 3 juli 1996. De aanvullende crisisuitkering wordt toegekend voor elke dag van stopzetting van de activiteit waarvoor de gerechtigde recht heeft op een primaire ongeschiktheidsuitkering of invaliditeitsuitkering. De uitkering wordt geweigerd wanneer de gerechtigde uitkeringen geniet als tijdelijk werkloze.
Merk op dat de aanvullende crisisuitkering alleen toekomst aan gerechtigden zonder gezinslast.

Tijdelijk

De aanvullende uitkering wordt niet langer toegekend voor de periode van arbeidsongeschiktheid na 31 december 2020.

Bedrag

Het dagbedrag van de aanvullende crisisuitkering is gelijk aan het verschil van 49,68 euro en het bedrag van de primaire ongeschiktheidsuitkering of de invaliditeitsuitkering waarop de gerechtigde al aanspraak kan maken.

Retroactief van toepassing

De regeling is retroactief van toepassing vanaf 1 maart 2020. Tegen 1 januari 2020 moeten de verzekeringsinstellingen de aanvullende crisisuitkering betalen voor de periode van arbeidsongeschiktheid die deze betaaldatum voorafgaat.
Bron:

Gepubliceerd op 24-09-2020

  273