Advies 2.162: NAR niet enthousiast over arbeidsintegratiejobs

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 28 april 2020 een negatief advies uitgebracht over een voorstel van wet tot invoering van een stelsel van arbeidsintegratiejobs. Het voorstel inspireerde zich voor de arbeidsintegratiejobs op de flexijobs die eind 2015 werden ingevoerd in de horeca (horecaplan-flexijobs). Het was de bedoeling om zieke en invalide werknemers, zelfstandigen en ambtenaren terug aan een baan helpen.

Het wetsvoorstel richt zich in hoofdzaak op personen die in het voorbije anderhalf jaar ten minste 12 maanden recht hadden op een ziekte- of invaliditeitsuitkering of inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap. Na overleg tussen de preventieadviseur-arbeidsarts en de behandelende arts en mits het nemen van de gepaste collectieve en individuele preventiemaatregelen zouden personen uit de doelgroep gedurende 84 uren per maand een betaalde integratiejob mogen uitoefenen, met behoud van uitkering. En dit gedurende maximum 2 jaar. De werkgever zou tot 20% van zijn personeel onder dat stelsel mogen tewerkstellen.

De NAR wijst er echter op dat het wetsvoorstel veel vragen doet rijzen op het vlak van arbeids- en sociaalzekerheidsrecht, sociale documenten, fiscaliteit en begroting. Het voorstel bevat bovendien ‘niet erg duidelijke, zelfs ontoepasbare bepalingen’. De NAR vraagt zich ook af hoe dat nieuwe stelsel zich zou verhouden tot de reeds bestaande stelsels voor vrijwillige terugkeer naar het werk. De raad concludeert dat hij deze tekst niet kan ondersteunen.
 

Bron:

Gepubliceerd op 06-05-2020

  104