Adoptie-uitkering voor zelfstandigen stijgt met 1,7%

Het basisbedrag van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen is op 1 september 2017 gestegen van 340,52 euro naar 346,31 euro. In reële cijfers betekent dit dat de zelfstandige een adoptie-uitkering krijgt van 475,41 euro per week. Dat bedrag wordt in één keer betaald door het ziekenfonds en dit uiterlijk binnen de maand na de start van het adoptieverlof.
Het gaat hier om een verdeling van de welvaartsenveloppe 2017-2018. Met toepassing van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing dat sinds het Generatiepact bestaat voor inkomensvervangende en bijstandsuitkeringen. De regering bepaalt om de twee jaar hoeveel middelen hiervoor worden vrijgemaakt en hoe deze worden aangewend.
Een bijhorend advies bevestigt dat het algemeen beheerscomité (zelfstandigenstatuut) een reeks teksten bekeken heeft die een wettelijke uitvoeringsbasis moeten geven aan enkele van de overeengekomen welvaartsaanpassingen in de pensioen- en ZIV-regeling voor zelfstandigen. In de sector van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen gaat het onder andere om een aanpassing van het KB van 20 december 2006 over de adoptie-uitkering voor zelfstandigen. Het gaat om een verhoging van 1,7%.
De zelfstandige die een kind adopteert, heeft recht op een vergoede rustperiode. Hij kan adoptieverlof nemen. Er zijn wel wat voorwaarden. Zo moet hij onder andere elke beroepsactiviteit stopzetten tijdens het adoptieverlof, het kind moet officieel ingeschreven zijn (hoofdverblijfplaats van de adoptant), en hij moet een wachttijd van zes maanden doorlopen (of ervan vrijgesteld zijn).
Het bedrag van de adoptie-uitkering wordt vastgesteld in functie van een periode van maximum zes weken, als het kind bij het begin van deze periode de leeftijd van drie jaar niet heeft bereikt, en maximum vier weken als het kind zich bevindt tussen de leeftijd van drie tot acht jaar. Die maxima verdubbelen bij de adoptie van een kind met een zware handicap of een ernstige aandoening. Tijdens het adoptieverlof krijgen de zelfstandigen een forfaitaire adoptie-uitkering per week adoptieverlof.
Bron:

Koninklijk besluit van 5 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen, BS 15 september 2017

Gepubliceerd op 22-09-2017