3 Thema's toegelicht

De wereld waarin we leven, met onder meer de sterk toegenomen diversiteit in bevolkingssamenstelling, de vlucht van de ICT, de hoge  verwachtingen van de burgers ten aanzien van de overheid, de evolutie naar een steeds radicalere houding ten aanzien van de Westerse samenleving, vraagt om een diepgaande reflectie over de manier waarop Justitie haar rol kan vervullen binnen de samenleving die zij dient.


De VZW wilde samen met de actoren van justitie en de dichte en minder dichte partners van justitie nadenken over de toekomst van justitie. Niet het gebrek aan middelen stond voor een keer op de agenda, maar wel hoe justitie zich kan aanpassen aan de veranderende samenleving, hoe ze kan omgaan met de diversiteit in de bevolking, hoe ze het welzijn van de burger kan bevorderen, en hoe ze zichzelf beter kan managen voor de burger. Zo werden er drie thema’s gekozen als rode draad doorheen het project: Justitie & Diversiteit, Justitie & Welzijn, en Justitie & Management.

Justitie & Diversiteit

Op 1 januari 2015 bereikten we in België een historische piek van om en bij de 11% mensen van vreemde originevreemdelingen. Men spreekt zelfs van ‘superdiversiteit’ om de actuele toestand in de grootsteden te beschrijven. De toenemende diversiteit daagt ons uit om niet meer te vertrekken vanuit de dingen die we (denken te) kennen, maar dwingt ons om onze eigen fundamenten en vanzelfsprekendheden telkens opnieuw in vraag te stellen en met andere ogen te leren kijken naar de sociale realiteit. Zo ook op het vlak van Justitie. Op welke manier kan de Justitie van de toekomst rekening houden met een steeds gediversifieerder publiek?

 

Justitie & Welzijn

Het is evident dat Justitie bij haar optreden alles in het werkt stelt om onnodige schade te vermijden. Een aantal recente initiatieven illustreren echter de mogelijkheid die Justitie heeft om zelfs het welzijn van mensen te bevorderen zonder daarbij tekort te doen aan haar rol als hoeder van alle burgers. Het zoeken naar een balans voor het welzijn van de partijen in het geding of de daders, slachtoffers, getuigen en de samenleving is dan ook een boeiende uitdaging. De vraag stelt zich dus of Justitie anders kan (samen)werken om het welzijn en het gevoel van rechtvaardigheid bij de burgers te verhogen.

 

Justitie & management

Management is zeker een middel om het werk van de professionelen te verbeteren. De vraag is echter welke kansen het modern beheer van justitie biedt om de dienstverlening aan de burger en de samenleving te optimaliseren. Loskomen van de bestaande manieren van werken en structuren is echter niet gemakkelijk, maar noodzakelijk opdat justitie ook in de toekomst mee voor vrede in de samenleving kan zorgen. We stellen ons de vraag welke verbeteringen in de werking van Justitie voor de burger ook echt iets opleveren?

topbanner