Waarborg verkoper-aannemer

WoningDe verkoper-aannemer is verplicht om aan de koper van een te bouwen onroerend goed een waarborg te bezorgen voor het geval de werken niet op een behoorlijke wijze worden voltooid. Het hof van beroep te Antwerpen neemt standpunt in over de vraag of gebrekkige afwerking van het gebouw gelijkstaat met de gedeeltelijke nietuitvoering, dan wel te beschouwen is als een voltooiing, maar met gebreken.

Dit arrest verscheen op 9 december 2015 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 332) samen met een korte bespreking van Johanna Waelkens. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het het hof van beroep te Antwerpen van 26 februari 2015.

Artikel 12 lid 3 Woningbouwwet – artikel 3 lid 1 Uitvoeringsbesluit 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juni 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen – verplichte zekerheidsstelling – erkende aannemer – gebrekkige uitvoering overeenkomst – faillissement aannemer – voorrecht opdrachtgever – waarborg geldig voor privatieve en voor gemeenschappelijke delen

1. Bij een verkoop van een te bouwen appartementsgebouw, gaat de bouwonderneming failliet alvorens de definitieve oplevering van de gemeenschappelijke delen heeft plaatsgevonden. Er heeft een plaatsbezoek plaatsgehad met het oog op de definitieve oplevering van de gemeenschappelijke delen. Hierbij zijn echter enkele gebreken vastgesteld.

2. Overeenkomstig artikel 12 lid 3 Woningbouwwet moet de verkoper- aannemer aan de wederpartij een bepaalde waarborg bezorgen voor het geval de werken niet op een behoorlijke wijze worden voltooid. De koper-opdrachtgever heeft op die waarborg een voorrecht, dat rang neemt onmiddellijk na het voorrecht van artikel 27, 5° van de hypotheekwet. Artikel 3 lid 1 Uitvoeringsbesluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juni 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen bepaalt dat de opdrachtgever bij vertraging in de uitvoering of bij volledige of gedeeltelijke nietuitvoering van de overeenkomst, te wijten aan de aannemer, op het bedrag van de borgtocht de sommen mag voorafnemen die hem toekomen wegens het geleden nadeel.

3. Er bestaat geen betwisting over het feit dat de waarborg gesteld door een erkende aannemer geldt voor gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, die gelijk gesteld wordt met gedeeltelijke niet-uitvoering.

4. De curatoren werpen op dat de waarborg gesteld ten voordele van de privatieve eigenaars niet kan ingeroepen worden voor de gebreken in de uitvoering of de (gedeeltelijke) niet-uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de gemeenschappelijke delen. De tekst van de wet en van het uitvoeringsbesluit voorzien echter niet in een dergelijk onderscheid. Artikel 3 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit bepaalt dat de zekerheidsstelling vijf procent bedraagt van de prijs van het gebouw. Deze vijf procent heeft betrekking op de waarde van het privégedeelte en op de waarde van de gemeenschappelijke delen, omdat de appartementen bij een flatgebouw nooit geïsoleerd kunnen worden gebouwd, maar bouwkundig geïntegreerd zijn. Daarom geldt de gestelde waarborg zowel voor de privatieve als voor de gemeenschappelijke delen.


Bron: Antwerpen 26 februari 2015, NjW 2015, afl. 332, 852.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de waarborg van de verkoper.


Gepubliceerd op 09-12-2015

  136