Verbeurdverklaring van vermogensvoordelen

SpreeuwDe correctionele rechtbank te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, deed uitspraak over de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen bij een gehuwd koppel naar aanleiding van illegaal vangen, doden en verkopen van spreeuwen.

Dit vonnis verscheen op 1 maart 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 357) samen met een korte bespreking van Sofie Royer. Hirna vindt u het kopje bij dit vonnis van de correctionele rechtbank te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 12 april 2016.


Illegale vangst en handel beschermde diersoort – inbreuken Soortenbesluit – bijzondere verbeurdverklaring – voertuig – middel – vermogensvoordeel – artikel 42, 3° Sw. – gehuwden 

De correctionele rechtbank veroordeelt twee beklaagden wegens het vangen, doden en verkopen van spreeuwen tot een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 5.000,- euro enerzijds en een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 1.500,- euro anderzijds. Dit zijn inbreuken op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, strafbaar gesteld in artikel 16.6.1 §1 Milieuhandhavingsdecreet. Het voertuig dat gediend heeft om spreeuwen te vangen, is het middel waarmee het misdrijf is gepleegd. Op grond van artikel 42, 1° Sw. moet dit voertuig worden verbeurdverklaard als het eigendom is van de veroordeelde, ook al had de veroordeelde geen rijbewijs. De correctionele rechtbank oordeelt dat de vermogensvoordelen uit de illegale spreeuwenhandel in hoofde van de man slechts voor de helft kunnen worden verbeurdverklaard, omdat de winsten in het gemeenschappelijk huwelijksvermogen terecht zijn gekomen.Bron: Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 12 april 2016, NjW 2017, afl. 357, 157.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Sofie Royer in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen.

Gepubliceerd op 08-03-2017

  572