Tergend en roekeloos geding

WeegschaalIndien een partij een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding vordert, kan de rechter in eenzelfde beslissing zowel de schadevergoeding toekennen als een geldboete opleggen. Er is dus een dubbele sanctiemogelijkheid. Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde in een arrest verschenen op 19 oktober 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 348), dat een cumul van beide sancties aan de orde was. Tijl De Jaeger schreef hierbij een korte bespreking. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 25 september 2015.


Burgerlijke rechtspleging – motivering beroepsakte – nietigheidsleer – misbruik recht op hoger beroep – boete wegens tergend en roekeloos geding 

De akte van hoger beroep vermeldt op straffe van nietigheid de uiteenzetting van de grieven (art. 1057, 7° Ger.W.). Wanneer de appellant in zijn akte van hoger beroep de argumenten in eerste aanleg herhaalt niettegenstaande hij voor de eerste rechter uitdrukkelijk erkende dat zijn vordering ongegrond was, is dit gelijk te stellen met het ontbreken van een motivering in de akte van hoger beroep. De beroepsakte is dus nietig. Daarenboven houdt dit een ernstig misbruik in van het recht op hoger beroep dat de toekenning van een gevorderde schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep verantwoordt. Bron: Antwerpen 23 september 2015, NjW 2016, afl. 348, 679.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Tijl De Jaeger in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over het tergend en roekeloos geding.

Gepubliceerd op 19-10-2016

  1822