Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek

Grondwettelijk HofEen dubbele wet van 11 februari 2014 roept een nieuw type onderzoek in het leven, namelijk het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO-wet). Het Grondwettelijk Hof heeft deze wet grondig op de korrel genomen. Dit arrest getuigt van een opmerkelijk vertrouwen in de wetgever en de SUO-magistraat als grondrechtenbeschermers.

Dit arrest verscheen op 17 februari 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 336) samen met een korte bespreking van Eef Vandebroek. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 december 2015.

Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek – uitvoeringshandelingen – weigering van inzage – observatie ten aanzien van een woning – medewerkingsplicht – daadwerkelijk rechtsmiddel – non-incriminatiebeginsel – rechterlijke controle

Naar aanleiding van een beroep tot vernietiging, boog het Grondwettelijk Hof zich over de dubbele wet van 11 februari 2014 die het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek instelt (SUO-wet). Op drie punten ziet het Hof een schending van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikelen 6 of 8 EVRM. Ten eerste vernietigt het de bepaling aangaande de observatie ten aanzien van een woning, wegens een gebrek aan voldoende precisie die vereist is om een inmenging in het privéleven te verantwoorden. Vervolgens oordeelt het Hof dat de medewerkingsplicht die de SUOwet oplegt in het kader van een informaticazoeking in strijd is met het non-incriminatiebeginsel voor zover er aanwijzingen zijn dat de onderzochte persoon zich schuldig maakte aan een ander misdrijf dan datgene waarvoor het SUO loopt. Ten slotte vernietigt het Hof de bepaling uit de SUO-wet die voorziet in de weigering door de SUOmagistraat van een inzage in het dossier, althans in de mate dat er hiertegen niet voorzien is in een rechtsmiddel. Dat laatste is het geval zolang het SUO nog niet tot inbeslagname of strafrechtelijke vaststellingen heeft geleid. De overige zeven aspecten van de SUO-wet, die eveneens aan bod kwamen in het vernietigingsberoep, laat het Grondwettelijk Hof (bezwaarlijk) onaangeroerd.


Bron: GwH 17 december 2015, nr. 2015/178, NjW 2016, afl. 336, 108. 

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Eef Vandebroek in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.


Gepubliceerd op 17-02-2016

  189