Overheidsaansprakelijkheid wegens fouten van magistraten

Tok magistraatVerbintenis uit onrechtmatige daad – overheidsaansprakelijkheid – fout van een magistraat in de uitoefening van zijn rechtsprekende functie – voorwaarde tot aansprakelijkheid – voorafgaande intrekking, wijziging, vernietiging of herroeping – uitzondering

Artikel 1382 BW schendt de artikelen 10 en 11 Gw. indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het belet dat de staat aansprakelijk kan worden gesteld wegens een fout begaan in de uitoefening van de rechtsprekende functie door een rechterlijke instantie die in laatste aanleg uitspraak heeft gedaan, zolang die beslissing niet is ingetrokken, herroepen, gewijzigd of vernietigd, zelfs al bestaat die fout in een voldoende gekwalificeerde schending van de toepasselijke rechtsregels en zelfs al maakt die fout, gelet op de beperkte rechtsmiddelen die tegen de genoemde beslissing openstaan, het niet mogelijk de vernietiging ervan te krijgen.

Artikel 1382 BW schendt de artikelen 10 en 11 Gw., al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 13 EVRM, daarentegen niet, indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het niet belet dat de staat aansprakelijk kan worden gesteld wegens een fout begaan in de uitoefening van de rechtsprekende functie door een rechterlijke instantie die in laatste aanleg uitspraak heeft gedaan en welke uitspraak niet is ingetrokken, herroepen, gewijzigd of vernietigd, wanneer die fout bestaat in een voldoende gekwalificeerde schending van de toepasselijke rechtsregels en wanneer die fout, gelet op de beperkte rechtsmiddelen die tegen de genoemde beslissing openstaan, het niet mogelijk maakt de vernietiging ervan te krijgen.


Bron: GwH 30 juni 2014, nr. 2014/99, NjW 2014, afl. 312, 884.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

U kunt de bespreking bij deze uitspraak van het Grondwettelijk Hof integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over overheidsaansprakelijkheid.


Gepubliceerd op 10-12-2014

  104