Exit bestuurlijke lus

LusHet Grondwettelijk Hof vernietigde op 16 juli 2015 de bepaling van de wet van 20 januari 2014 over de bestuurlijke lus. Met deze uitspraak heeft het Grondwettelijk Hof het doek laten vallen over een belangrijke hervorming van de Raad van State, die op 1 maart 2014 in werking trad.

Dit arrest verscheen op 28 oktober 2015 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 329) samen met een korte bespreking van Alain Coppens. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 juli 2015.

Raad van State – afdeling bestuursrechtspraak – rechtspleging – bestuurlijke lus – beginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter – recht op toegang tot de rechter – formele motiveringsplicht – geen handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling

Omdat zij tot dezelfde beslissing moet leiden maakt de Raad van State, wanneer hij de toepassing van de bestuurlijke lus voorstelt, zijn standpunt over de uitkomst van het geschil kenbaar. Daardoor wordt op discriminerende wijze afbreuk gedaan aan het beginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter.
Het recht op toegang tot de rechter wordt geschonden doordat belanghebbenden, die tegen de beslissing geen beroep hebben ingesteld en evenmin zijn tussengekomen in het geding, onevenredig kunnen worden benadeeld door de toepassing van de bestuurlijke lus en geen beroep kunnen instellen tegen de beslissing die met toepassing van de bestuurlijke lus is genomen.
Doordat een niet uitdrukkelijk gemotiveerde individuele bestuurshandeling na toepassing van de bestuurlijke lus van de vereiste motivering kan worden voorzien, doet artikel 38 RvS-Wet afbreuk aan de formele motiveringsplicht die de bestuurde in staat moet stellen te oordelen of er reden is de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Artikel 6 lid 9 Verdrag van Aarhus bepaalt dat de tekst van de betrokken bestuurshandeling toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek “tezamen met de redenen en overwegingen waarop het besluit gebaseerd is”. 


Bron: GwH 16 juli 2015, nr. 2015/103, NjW 2015, afl. 329, 687.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de bestuurlijke lus.


Gepubliceerd op 28-10-2015

  100