Curator

GrafiekDe curator kan overeenkomsten betreffende persoonlijke rechten, gesloten door de gefailleerde, beëindigen voor zover dit noodzakelijk is voor het beheer van de boedel. Het Hof van Cassatie bevestigde dat de curator dit ook kan doen voor overeenkomsten inzake zakelijke rechten. Dit cassatiearrest verscheen op 21 september 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 346) samen met een korte bespreking van Jasmine Malekzadem. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 3 december 2015.


Faillissement – lopende overeenkomst – beëindiging door de curator – opstalrecht – gefailleerde opstalhouder

Krachtens artikel 46 Faillissementswet kan de curator, wanneer zulks noodzakelijk is voor het beheer van de boedel, een einde maken aan de door de gefailleerde gesloten lopende overeenkomsten, zelfs wanneer door die overeenkomsten rechten worden verleend die aan de boedel tegenwerpelijk zijn. Aldus kan de curator wanneer de voorwaarden hiertoe vervuld zijn een einde maken aan overeenkomsten inzake het gebruik en het genot van onroerende goederen, ook al zijn de aldus verleende rechten zakelijke rechten. De curator kan krachtens artikel 46 Faillissementswet afbreuk doen aan de duur van een overeenkomst tot het verlenen van een recht van opstal door deze overeenkomst in het belang van de boedel voortijdig te beëindigen.


Bron: Cass. 3 december 2015, NjW 2016, afl. 346, 578.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Jasmine Malekzadem in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de beëindiging van overeenkomsten betreffende persoonlijke rechten, gesloten door de gefailleerde.

Gepubliceerd op 21-09-2016

  518