Begroting morele schadevergoeding vzw

FazantTwee beklaagden werden vervolgd wegens het illegaal houden van fazanten. De correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, onderzocht hoe de morele schadevergoeding voor de vzw Vogelbescherming Vlaanderen, die zich burgerlijke partij stelde, begroot moet worden. Dit vonnis verscheen op 29 maart 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 359) samen met een korte bespreking van Sofie Royer. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent van 3 januari 2017. 


Inbreuk Soortenbesluit – illegaal fazanten houden – burgerlijke partij – milieuverenigingen – collectief belang – materiële en morele schadevergoeding – symbolische schadevergoeding – artikel 3 V.T.Sv. – artikel 1382 BW – billijke begroting – bijzondere verbeurdverklaring – bosherstel onder verbeurte dwangsom – herstelmaatregel

Artikel 42 Sw. verplicht de bijzondere verbeurdverklaring voor zaken die het voorwerp uitmaken van het misdrijf en die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf wanneer zij eigendom zijn van de veroordeelde. De in beslag genomen fazanten zijn eigendom van de veroordeelden en hebben gediend om de misdrijven te plegen. Daarom moet de rechter ze verbeurd verklaren.
Het herstel is geen straf, maar een maatregel die beoogt een onwettige toestand te beëindigen en die de wettelijke bescherming van het algemeen belang – in dit geval het bosbehoud – tot doel heeft. De gemeenschap heeft er belang bij dat de veroordeelden zelf de veroordeling tot herstel nakomen gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van aanbesteding en de lange tijd die nodig is voor een ambtshalve uitvoering. Een dwangsom is daartoe het meest efficiënte middel.
Uit de statuten blijkt dat de burgerlijke partij onder andere de bescherming, het behoud en het welzijn van in het wild levende vogelsoorten nastreeft. De bewezen verklaarde tenlasteleggingen hebben afbreuk gedaan aan de natuurwaarden die de burgerlijke partij behartigt. De vordering tot schadevergoeding is dus ontvankelijk.
Gelet op haar statutaire doelstelling en haar daadwerkelijke inzet voor de bescherming van de natuur, heeft de burgerlijke partij door het misdrijf een morele schade geleden die op een reële, niet-symbolische manier moet worden vergoed. Bij gebrek aan parameters en objectieve criteria kan de schadevergoeding enkel in billijkheid worden begroot.Bron: Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Gent), 3 januari 2017, NjW 2017, afl. 359, 238.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de begroting van morele schadevergoeding van vzw's.

Gepubliceerd op 31-03-2017

  684