Aftrekbare beroepskosten

Hof van CassatieHet Hof van Cassatie stelt in de motivering van een arrest uitdrukkelijk dat het terugkomt op zijn vroegere rechtspraak. Dit lijkt een unicum te zijn. Het arrest heeft betrekking op de aftrekbaarheid van beroepskosten.

Dit arrest verscheen op 3 maart 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 337) samen met een korte bespreking van Sylvie De Raedt. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 12 juni 2015. 

Fiscaal recht – inkomstenbelastingen – aftrek van kosten die geen verband houden met het maatschappelijk doel of de maatschappelijke activiteit van de vennootschap

Op grond van artikel 49 WIB 1992 zijn de kosten die de belastingplichtige heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag bewijst, aftrekbaar als beroepskost. In de lagere rechtspraak werd reeds enige tijd geoordeeld dat wanneer een vennootschap kosten in aftrek bracht die weliswaar zijn gedaan en gedragen door de vennootschap, maar die geen verband houden het maatschappelijk doel van de vennootschap, deze kosten niet aftrekbaar zijn. Het Hof van Cassatie vereiste in het verleden niet dat er een verband was met het statutair doel, maar wel dat de kosten inherent zijn aan de maatschappelijke activiteit (die dan niet noodzakelijk uit het statutair doel blijkt). Het Hof van Cassatie stelt nu uitdrukkelijk dat de “omstandigheden dat tussen een verrichting van een vennootschap en haar maatschappelijke activiteit of statutair doel geen verband bestaat en dat een verrichting uitsluitend werd gesteld met het oog op een belastingvoordeel, als dusdanig niet uitsluit dat de kosten die met zulke verrichtingen verband houden als aftrekbare beroepskosten kunnen worden aangemerkt”.


Bron: Cass. 12 juni 2015, NjW 2016, afl. 337, 163.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Sylvie De Raedt in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over aftrek van kosten.


Gepubliceerd op 02-03-2016

  180