Jacques Schryvers overleden

De familie meldt ons het overlijden van Jacques Schryvers op 14 oktober 2017. Volgens zijn wens gebeurt de asverstrooiing in intieme kring. Hij was doctor in de rechten, Université Libre de Bruxelles 1956. Hij was directeur van de schadeafdelingen bij de verzekeringsmaatschappij De Vaderlandsche NV (nu P&V, Vivium) tot 1992.

Gepubliceerd op 18-10-2017

Hij bleef gepassioneerd door afhandeling lichamelijke schade en lag mee aan de basis van het naslagwerk “Schaderegeling in België”. Toen dit werk voor het eerst het licht zag was het bedoeld als een gids voor buitenlandse verzekeraars, zonder te pretenderen te kunnen meewerken aan de eenmaking van het Europese vergoedingsrecht. Vanaf 2001 waren we mede-auteurs en het verscheen in 2004 voor het eerst in de reeks Recht en Praktijk, uitgegeven door Kluwer.

Zijn talrijke publicaties in diverse vaktijdschriften, zoals het rechtskundig weekblad, rechtspraakoverzicht in TPR, bijdragen in het tijdschrift voor Verzekeringen, het TAVW en RGAR zijn indrukwekkend, zowel in het Nederlands als in het Frans en behouden nog steeds hun actualiteitswaarde. Hij was een geëngageerd jurist die zich ook kritisch opstelde en die ook de generatie na hem kon begeesteren.

Hij had een uitgesproken visie en hij streefde ernaar een evolutie te bewerkstelligen.

Hij was bekommerd om de positie van de slachtoffers, wat naar voren komt in zijn bijdragen.

De kapitalisatie-en sterftetafels van Jacques Schryvers zijn te consulteren op www.tafelsschryvers.be en hij wordt geciteerd in de conclusies van advocaten en vermeld in vonnissen en arresten. De bezoeker van de website site vindt gegevens uit of gestoeld op de prospectieve sterfte 2017. Samen met actuaris J.-P.Aoust berekende hij de huidige waarde van toekomstige rentes op basis van zelf ontworpen prospectieve sterftetafels die vertrekken vanuit de meest recente gegevens van het Federale Planbureau (FPB). Hij benadrukte dat levensduur maar één aspect van de kapitalisatieberekening.

Hij had een bijzonder grote werkkracht, was voor iedereen toegankelijk, betoonde luisterbereidheid. Hij beheerste zowel de taal van Vondel als van Molière.

Wij zijn hem bijzonder erkentelijk voor zijn inzet en het vele verdienstelijk werk dat hij in zijn rijk gevuld leven heeft gepresteerd.

Er is een groot jurist en een intelligente en wijze man heengegaan, die het beste van zichzelf gegeven heeft.

We kunnen alleen maar hopen dat zijn werk verdergezet wordt. Wie voortleeft in het hart of in de herinnering zal nooit uit het leven verdwijnen.

 

Hilde Ulrichts

Juriste, functie referendaris hof van beroep te Antwerpen

  373