De Bondt blijft beheerder van Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Personeel - Verlenging van een mandaat

Annelies De Bondt blijft de komende 5 jaar beheerder van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Een functie die ze intussen ruim 10 jaar ter harte neemt.
De federale regering heeft haar mandaat verlengd met ingang van 1 juni 2017. De Bondt blijft dus normaal gezien op post tot 1 juni 2022, waarna haar mandaat opnieuw kan worden hernieuwd.
Als beheerder heeft ze de leiding over de algemene diensten van de Raad. Dat zijn de dienst Personeel & Organisatie, het budget en de beheerscontrole, de informatie- en communicatietechnologie (ICT), de interne en externe communicatie en logistieke ondersteuning.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een administratief rechtscollege en is als enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen in toepassing van de Vreemdelingenwetgeving. De Raad is ook als enige bevoegd voor de behandeling van de beroepen tegen de beslissingen waarbij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de hoedanigheid van vluchteling erkent, weigert of intrekt overeenkomstig het Verdrag van Genève van 28 juli 1951.
Zie ook
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  438