Ziekteverzekering: berekening gederfde loon bij inkomensgarantie-uitkering

De vrijwillig deeltijdse werknemer die het werk deeltijds hervat, heeft recht op een inkomensgarantie-uitkering (IGU) die wordt berekend in functie van de deeltijdse uitkering die hij ontving vóór de werkhervatting.

Die regel is met ingang van 1 juli 2013 in het werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 opgenomen. Het KB op de geneeskundige verzorging en uitkeringen werd eerder al afgestemd op die manier van werken. En nu omschrijft een verordening van 30 april 2014 de berekening van het gederfde loon.

Het gederfde loon voor de vrijwillig deeltijds werknemer die aanspraak maakt op een inkomensgarantie-uitkering is gelijk aan de som van:

  • het product van de vermenigvuldiging van het gederfde loon (voor wie uitkeringen geniet over halve dagen) met een breuk met als teller het brutobedrag van de tijdens de refertemaand toegekende inkomensgarantie-uitkering en als noemer het bedrag van de referte-uitkering; en
  • het gederfde loon (gemiddeld dagloon, KB van 10 juni 2001). Voor tijdelijke leerkrachten geldt een aparte regeling.

In geval het gederfde loon minder is dan het loon waarop de gerechtigde aanspraak zou kunnen maken (voor wie uitkeringen geniet over halve dagen), wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij het verstrijken van het tijdvak van 6 maanden berekend op basis van dit laatst bedoelde loon.

In bepaalde gevallen waarin de werknemer geen aanspraak kan maken op uitkeringen, zoals voor de periode waarvoor hij recht heeft op loon, wordt bij de berekening geen rekening gehouden met het gederfde loon (KB van 10 juni 2001 of gederfde loon voor tijdelijke leerkrachten).

De ‘refertemaand’ is de kalendermaand onmiddellijk vóór die waarin de arbeidsongeschiktheid een aanvang heeft genomen. Is het niet mogelijk is om op die manier de verminderingscoëfficiënt te bepalen, dan houdt men rekening met een andere referteperiode. Die loopt vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarin de arbeidsongeschiktheid een aanvang heeft genomen tot daags voor het begin van de arbeidsongeschiktheid.

In dat geval hanteert men ook een andere breuk.

Deze aanpassingen treden retroactief in werking op 1 juli 2013 en zijn van toepassing op de risico's die plaatsvinden vanaf deze datum.

Bron:Verordening van 30 april 2014 tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 30 maart 2015
Zie ook: Koninklijk besluit van 22 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 10 maart 2015

Steven Bellemans

Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Afkondigingsdatum : 30/04/2014
Publicatiedatum : 30/03/2015

Gepubliceerd op 03-04-2015

  466