Ziekte-uitkering geschorst bij gevangenen

De ziekte-uitkering wordt geschorst bij hechtenis of gevangenzetting. Ook wie tijdens die periode de gevangenis tijdelijk verlaat - bv. wegens penitentiair verlof of beperkte detentie – krijgt zijn ziekte-uitkering niet. Geïnterneerden zonder personen ten laste krijgen de helft van hun uitkering.

Verblijf in gevangenis

Wie in de gevangenis verblijft wegens hechtenis of gevangenzetting op basis van een strafrechtelijke veroordeling krijgt geen ziekte-uitkering meer. De uitbetaling wordt volledig geschorst.

De schorsing geldt altijd, ook als men personen ten laste heeft.

Tijdelijk verlaten gevangenis

De toekenning van de uitkering blijft geschorst wanneer men de gevangenis mag verlaten op grond van bepaalde strafuitvoeringsmodaliteiten. De schorsing duurt verder bij een uitgaansvergunning, bij penitentiair verlof en bij beperkte detentie.

Verlaat men de gevangenis op basis van een andere strafuitvoeringsmodaliteit, dan krijgt men opnieuw zijn ziekte-uitkering. Dat is bv. het geval bij elektronisch toezicht of bij voorwaardelijke invrijheidstelling.

Gegevensuitwisseling

Het ziekenfonds krijgt van de FOD Justitie de nodige informatie om de uitbateling van de ziekte-uitkering te kunnen schorsen. Voorlopig gebeurt de gegevensuitwisseling nog via een papieren attest. Maar op termijn zal de gegevensuitwisseling met de databank van Justitie elektronisch verlopen.

Geïnterneerden

De geïnterneerde gerechtigde - zonder persoon ten laste - ziet zijn uitkering beperkt tot de helft. Die vermindering geldt voor de geïnterneerde die in een aangewezen inrichting verblijft onder het statuut van een plaatsing. Als hij de toelating krijgt om de inrichting te verlaten voor een ononderbroken periode van ten minste zeven dagen dan krijgt hij opnieuw zijn volledige ziekte-uitkering, en dit vanaf de eerste dag van deze periode.

Vroeger

Tot nu behielden de gevangenen hun ziekteuitkering. Voor wie geen personen ten laste had, werd – in de periode van voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving – het recht op de uitkering wel beperkt tot de helft. Van een volledige schorsing was geen sprake. Vanaf de eerste dag van de voorwaardelijke invrijheidstelling of van de voorlopige invrijheidstelling werd de uitkering weer volledig toegekend. Ook wanneer de gedetineerde de toelating kreeg om de gevangenis te verlaten voor een ononderbroken periode van minstens zeven dagen, werd de uitkering opnieuw toegekend vanaf de eerste dag van die periode.

Inwerkingtreding

Het KB van 19 januari 2016 treedt in werking op 1 januari 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 19 januari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 2 februari 2016

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Afkondigingsdatum : 19/01/2016
Publicatiedatum : 02/02/2016

Gepubliceerd op 03-02-2016

  1741