Ziekenhuisfinanciering voor laaggeschoolde jongeren aangepast

Ziekenhuizen krijgen sinds 2007 extra geld voor de tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren in het kader van een drietal projecten: ‘veiligheid in de ziekenhuizen’, ‘problematiek van de geïnterneerde gedetineerden’ en ‘kinderverzorgsters in de pediatrische diensten’. De financiering gebeurt via onderdeel B4 van het BFM. Per VTE wordt jaarlijks een bedrag van maximum 35.000 euro opgenomen in onderdeel B4. Het aan elk ziekenhuis toegekende budget is voor de jaren 2007 tot 2010 herzien, naar rata van de reële bezetting van de tijdens die jaren indienstgenomen VTE’s. Een nieuw KB bepaalt nu dat het aan elk ziekenhuis toegekende budget als provisie voor het jaar 2010 vanaf 1 januari 2014 behouden blijft.

Ter herinnering. Ziekenhuizen worden extra gefinancierd voor de VTE’s (maximum 503) die ze aanwerven om de veiligheid te garanderen en voor de VTE’s-kinderverzorgsters in de pediatrische diensten (maximum 53). Openbare ziekenhuizen kunnen ook gefinancierd worden voor de aangeworven VTE’s in het kader van de problematiek van de geïnterneerde gedetineerden (maximum 17 VTE arbeidsplaatsen).

Het KB van 13 juni 2014 voert deze wijziging door in artikel 74octies van het KB van 25 april 2002. Het treedt in werking op 1 januari 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, BS 4 juli 2014
Zie ook:Koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, art. 74octiesKoninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, art. 2Ministerieel besluit van 31 mei 2007 tot uitvoering van artikel 82 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en tot vaststelling van de globale projecten in de sectoren die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen, art. 1

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Afkondigingsdatum : 13/06/2014
Publicatiedatum : 04/07/2014

Gepubliceerd op 08-07-2014

  145