Ziekenhuisfinanciering aangepast

De berekening van het budget van financiële middelen (BFM) van de ziekenhuizen wordt op een aantal punten veranderd. De wijzigingen situeren zich vooral bij de onderdelen B2 en B5.

Onderdeel B2 – kosten voor klinische diensten

Onderdeel B2 – met de financiering van de kosten voor klinische diensten – wordt onder de ziekenhuizen verdeeld op basis van een puntensysteem. De puntenregeling wordt op een aantal punten aangepast.

Een eerste aanpassing situeert zich bij de aanvullende financiering van de verpleegeenheden, en dit op het vlak van de berekening van het bijkomend aantal punten voor de verantwoorde C-, D- en E-bedden. Sinds 1 juli 2014 wordt 30% van de bijkomende punten die niet werden toegekend op basis van heelkundige en medische prestaties voor in die diensten gehospitaliseerde patiënten verdeeld op basis van de NRG-punten (nursing related groups). Die verdeling gebeurt in functie van het marktaandeel van het ziekenhuis, vastgelegd op basis van de NRG-punten voor patiëntendagen C, D, L, C+D waarvan de score hoger ligt dan de mediaanscore per dag. De regel dat de patiëntendagen met een intensief karakter uitgesloten zijn wordt geschrapt.

In de aanvullende financiering speelt ook de waarde van de geneeskundige verstrekkingen een rol (bijlage 4). Op de lijst met in aanmerking komende verstrekkingen komt nu ook de reanimatieverstrekking 211282-211304. Het gaat om de installatie van en het toezicht op gecontroleerde of geassisteerde continue beademing, inbegrepen de capnometrie, onder tracheale intubatie of tracheotomie (eerste dag).

Ook bij de financiering van het personeel van de spoedgevallendiensten zien we aanpassingen. De verdeling van het percentage van 6,32 tussen de eerste berekening en de tweede berekening ligt vanaf 1 juli 2015 vast op 60%-40%. Oorspronkelijk was voorzien dat die verdeling op 1 juli 2016 zou veranderen naar 30%-70%. Maar dit gaat niet door.

De bepaling van het aantal units spoedgevallen verandert eveneens (bijlage 6). Alle patiënten die aanleiding geven tot een registratie van een dringende opname via de spoedgevallendienst krijgen een weging van 1 toegekend. Een dringende opname via de spoedgevallendienst kan op twee manieren gedefinieerd worden in de registratie van de Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG):

  • eerste verblijf via de spoedgevallendienst voor een niet-geplande opname; of
  • dringende opname via de spoedgevallendienst.
De opnamen die leiden tot een facturatie van een dagziekenhuisforfait voor patiënten die enkel op de spoedgevallendienst zijn geweest vallen buiten de units spoedgevallen.

Tot slot wordt de lijst met nomenclatuurnummers en daaraan gekoppelde minuten aangevuld met een reeks nieuwe nummers (bijlage 9). Het aantal minuten is belangrijk in het kader van de berekening van de kosten voor het personeel van het operatiekwartier.

Onderdeel B5 – werking ziekenhuisapotheek

Onderdeel B5 financiert de werking van de ziekenhuisapotheek. Dit onderdeel wordt niet meer herberekend. Noch bij de acute ziekenhuizen, noch bij de diensten en bedden erkend onder kenletter Sp. En dit tot een datum die bij KB zal vastgelegd worden. De niet-herberekening is trouwens al enkele jaren aan de gang.

NRG’s

Het vastleggen van de nursing related groups op basis van de VG-MZG (Verpleegkundig Gegevens) worden op bepaalde punten gewijzigd (bijlage 18).. De wijzigingen situeren zich bij de prioritaire NRG’s, bij de financiering van de zorgperiodes voor groep CD, groep E en groep I en bij de intensieve NRG’s. Tot slot wordt ook de berekening van de punten per ziekenhuis en van het marktaandeel verduidelijkt.

Inwerkingtreding

Het KB van 30 augustus 2016 is grotendeels in werking getreden op 1 juli 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, BS 7 september 2016

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Afkondigingsdatum : 30/08/2016
Publicatiedatum : 07/09/2016

Gepubliceerd op 09-09-2016

  398