Zesde Staatshervorming wijzigt subsidiëring justitiehuizen

Door de Zesde Staatshervorming zijn de Gemeenschappen sinds 1 juli bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen. Meer concreet met betrekking tot de strafuitvoering, het slachtofferonthaal, de eerstelijnswerking en de subsidiëring. Vandaag zorgt de wetgever ervoor dat het subsidiëringsmechanisme uit de Wet sociale bepalingen van 30 maart 1994 wordt aangepast aan deze communautisering.

Lokale overheden kunnen een toelage ontvangen wanneer ze daarvoor een overeenkomst sluiten met de federale minister van Justitie. Het geld dekt de personeelskosten, de actiemiddelen voor bijkomende aanwervingen de werkingskosten voor de begeleiding van een dienstverlening, een werkstraf, een opleiding en de behandeling in het kader van een gerechtelijke maatregel. De toelage kan ook worden toegekend aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een provincie, een vzw of een stichting van openbaar nut. Ook hier is een overeenkomst met de minister vereist.

Om ervoor te zorgen dat de gemeenschappen een duidelijke rol zouden krijgen, zal over de toelagen worden overlegd in de Interministeriële Conferentie voor de Justitiehuizen die zal worden opgericht naar aanleiding van de communautisering.

De jaarlijkse toekenning van de kredieten zal, zoals vandaag, worden toegekend via KB.

De wet van 12 mei 2014 treedt in werking op 1 januari 2015.

Bron:Wet van 12 mei 2014 tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat de subsidiëring van de justitiehuizen betreft, BS 2 juli 2014.
Zie ook Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat de subsidiëring van de justitiehuizen betreft, Parl. St. Kamer 2014, nr. 3458/001.

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat de subsidiëring van de justitiehuizen betreft

Afkondigingsdatum : 12/05/2014
Publicatiedatum : 02/07/2014

Gepubliceerd op 08-07-2014

  170