Zaakverdelingsreglement voor rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen

Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en de politierechtbank in afdelingen

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen heeft een zaakverdelingsreglement. Het reglement bepaalt welke afdelingen van de rechtbank exclusief bevoegd zijn voor welbepaalde materies.

Vier afdelingen

Het zaakverdelingsreglement splitst de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen op in vier afdelingen: Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne. Het legt voor elke afdeling vast op welk grondgebied zij rechtsmacht heeft. 

Exclusieve bevoegdheden

Elk van die vier afdelingen zijn ook exclusief bevoegd voor een aantal materies. Vooral strafzaken worden exclusief toegewezen.

Afdeling Brugge

De afdeling Brugge is exclusief bevoegd voor strafzaken over wapenhandel, mensenhandel, schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoning, gedwongen huwelijken en gedwongen wettelijke samenwoning, socio-economische zaken (dit zijn misdrijven waarbij de arbeidsauditeur de strafvordering uitoefent), fiscale zaken (enkel fiscale fraude), terrorisme en militaire misdrijven.
Deze afdeling is ook als enige bevoegd voor enkele burgerlijke zaken. Namelijk voor de toepassing van de belastingwet,de tucht (gerechtsdeurwaarders en notarissen) en de eedafleggingen van notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Afdeling Ieper

De afdeling Ieper is exclusief bevoegd voor strafzaken inzake doping, hormonen, landbouw, voedselveiligheid en dierenwelzijn.

Afdeling Veurne

Strafzaken rond cybercriminaliteit, intellectuele eigendom en telecommunicatie behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de afdeling Veurne.

Afdeling Kortrijk

Voor strafzaken inzake milieu en stedenbouw is de afdeling Kortrijk exclusief bevoegd.

Afdelingen Brugge en Kortrijk

De afdelingen Kortrijk en Brugge zijn beide bevoegd voor strafzaken inzake economisch-financiële zaken. Kortrijk op het grondgebied van de afdelingen Kortrijk en Ieper, Brugge op het grondgebied van de afdelingen Brugge en Veurne.

Afdelingen Brugge en Ieper

De afdelingen Brugge en Ieper zijn elk bevoegd voor strafzaken over uitleveringen. De afdeling Brugge voor personen die aangetroffen worden of verblijven op het grondgebied van de afdelingen Brugge en Veurne. De afdeling Ieper voor de personen die gevonden worden of verblijven op het grondgebied van de afdelingen Kortrijk en Ieper.

Omschrijvingen

Al de exclusief toegewezen materies zijn nauwkeurig omschreven in het zaakverdelingsreglement. Het reglement somt gedetailleerd op om welke misdrijven of vorderingen het precies gaat. Zaken die niet voldoen aan de omschrijvingen vallen buiten de exclusieve bevoegdheden. Tenzij het gaat om vorderingen of misdrijven die samenhangen met de zaken die exclusief zijn toegewezen aan een afdeling. In dat geval vallen die ook onder de exclusiviteitsregeling en worden zij door dezelfde afdeling behandeld.

Inwerkingtreding

Het zaakverdelingsreglement geldt vanaf 1 september 2018. Zaken die op dat moment al aanhangig zijn, worden verder afgehandeld in de afdeling waar ze aanhangig werden gemaakt.
Bron: Koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en de politierechtbank in afdelingen, BS 29 januari 2018
Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 186)
Ilse Vogelaere
  762