Wie mag welke overheidsopdracht gunnen bij FOD BIZ?

Minister Jambon heeft zopas nieuwe algemene delegatieregels afgekondigd voor de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten binnen zijn federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD BIZ). Het gaat meer bepaald om opdrachten voor werken, leveringen of diensten voor de Raad van State, voor de politie en brandweer, voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen, voor de Juridische Dienst van de FOD, de Logistieke Dienst, enz.

Jambon bepaalt welke elementen van de overheidsopdracht gedelegeerd kunnen worden naar een lager niveau, en aan welke niveaus een opdracht gedelegeerd mag worden.

Wat delegeren?

De gunningsbeslissing moet in de regel goedgekeurd worden door de minister of de voorzitter van het directiecomité, maar daarnaast kunnen zowat alle aspecten van de gunning en uitvoering van een overheidsopdracht gedelegeerd worden. Tot zelfs het aangaan van dadingen bij betwistingen over de correcte uitvoering van een opdracht.

Vanaf welk bedrag?

Binnen de FOD bestond er al een delegatieregeling. Bepaalde diensthoofden mochten al opdrachten tot 31.000 euro autonoom afhandelen. Dat blijft zo. Maar alle bestaande delegaties tot 67.000 euro worden opgetrokken tot 85.000 euro en er komen zelfs enkele delegaties bij. De delegatie aan de voorzitster van het directiecomité wordt bovendien verdubbeld: van opdrachten tot maximum 250.000 euro naar opdrachten tot 500.000 euro.

Zo mag Isabelle Mazzara, Voorzitster van het Directiecomité, voortaan overheidsopdrachten gunnen tot 500.000 euro.

Yves Kreins, Eerste Voorzitter van de Raad van State, Dirk van Den Bulck, Commissaris-generaal van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, en François Adams, Inspecteur-generaal van de Federale en Lokale politie mogen vanaf nu opdrachten gunnen tot 85.000 euro. Net als hun collega’s-leidinggevenden bij het OCAD – dat is het Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging –, bij de Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen, de provinciegouverneurs, enz.

En dan zijn er nog enkele diensthoofden die aftikken op 31.000 euro, zoals de eenheidschefs van de operationele eenheden, de Directeur 112, de Directeur Operaties, of de Directeur Financiën van de algemene directie Civiele Veiligheid.

Alle betrokkenen kunnen de administratieve afhandeling verder subdelegeren.

De drempelbedragen zijn ook van toepassing wanneer een orgaan van de FOD een beroep doet op de Federale Opdrachtencentrale (FOR).

Met of zonder btw

Alle drempelbedragen zijn bedragen zonder btw. Behalve de drempel van 31.000, die btw inbegrepen is. Het gaat hier overigens altijd om reële of geraamde bedragen, mét bijkomende kosten, maar in de regel dus zonder btw.

Opdrachten mogen uiteraard niet gesplitst worden om ze op een lager niveau te kunnen toekennen.

Niet bij hoogdringendheid

De algemene delegatieregels moeten niet strikt gevolgd worden bij hoogdringendheid en wanneer de aangewezen personen niet kunnen tussenkomen. Bijvoorbeeld wanneer het erom gaat om mensenlevens te redden, om asielzoekers te repatriëren, of om de veiligheid van het materieel te verzekeren.

Sinds 1 april

Het nieuwe ministeriële delegatiebesluit gaat retroactief in op 1 april 2015.

Op die datum worden ook de algemene delegatieregels van het oude ministerieel besluit van 10 mei 2007 opgeheven. Vreemd genoeg blijft een gedeeltelijk overlappend ministerieel besluit van 19 december 2013 grotendeels bestaan.

Bron:Ministerieel besluit van 20 maart 2015 betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale Overheidsdienst Financiën, BS 8 april 2014.

Carine Govaert

Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Afkondigingsdatum : 20/03/2015
Publicatiedatum : 08/04/2015

Gepubliceerd op 10-04-2015

  159