Wettelijke clausule tot bescherming beroepsgeheim ook vereist bij niet-geheime doorzoeking van informaticasystemen advocaten en artsen

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
Het Wetboek van Strafvordering moet voorzien in een clausule tot bescherming van het beroepsgeheim van advocaten en artsen wanneer de computers of gsm’s (en andere ‘informaticasystemen’) die ze beroepsmatig gebruiken, worden doorzocht. Ook wanneer ze op de hoogte zijn van de zoeking.
Momenteel is er alleen een wettelijke clausule voorzien in het kader van artikel 90octies van het Sv. dat betrekking heeft op de ‘geheime zoekingen in een informaticasysteem’. Artikel 39bis Sv. met betrekking tot de niet-geheime zoekingen bevat zo’n clausule niet. En dat kan niet volgens het Grondwettelijk Hof. De inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven van de personen die aan hen informatie hebben toevertrouwd die door hun beroepsgeheim is gedekt, gebeurt immers op dezelfde manier, ongeacht of de zoeking al dan niet buiten het medeweten van de betrokken advocaat en arts wordt uitgevoerd. In beide situaties moeten dus dezelfde garanties tot bescherming van het beroepsgeheim zijn ingebouwd.

Artikel 39bis van het Wetboek van Strafvordering, wordt dan ook vernietigd in zoverre daarin niet in een specifieke bepaling is voorzien om het beroepsgeheim van advocaten en artsen te beschermen. Om de rechtszekerheid te garanderen met betrekking tot de zoekingen verricht in informaticasystemen die aan advocaten en artsen toebehoren, worden de gevolgen van de vernietigde bepaling gehandhaafd tot de datum waarop arrest 174/2018 in het Belgisch Staatsblad is verschenen.

Bron
Zie ook
Wet van 25 december 2016 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken, BS 17 januari 2017.
Wetboek van strafvordering (art. 39bis).
man die drukt op slot
  788